preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb

 > Natječaji
vijesti

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Ćurić, Marko Brkljačić, 6. 12. 2023. 13:37

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Zagreb, Kotarnica 17

KLASA: 600-04/23-03/11

URBROJ: 251-180/01-23-2

Zagreb, 1. prosinca 2023.

     Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članaka 38. - 42.  Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 69. Statuta Osnovne škole Ante Kovačića (KLASA:003-05/19-01-01, URBROJ:251-180-19-01, 14.3.2019.)  Školski odbor Osnovne škole Ante Kovačića na 22. sjednici, održanoj 1. prosinca 2023. godine donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU RAVNATELJICE

OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 13.11.2023.

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 6. 12. 2023. 13:06

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA
ZAGREB, Kotarnica 17
Tel: 01/3896-995, 01/3897-567
KLASA: 112-04/23-01/11
URBROJ: 251-180-01/23-6
U Zagrebu, 4. prosinca 2023.

Kandidatima-kandidatkinjama
- SVIMA-

PREDMET: Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 13.11.2023.
(Klasa: 112-04/23-01/11, Urbroj:251-180/01-23-1)

- dostavlja se

 [više]

Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 13.11.2023.

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 6. 12. 2023. 13:05

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA
ZAGREB, Kotarnica 17
Tel: 01/3896-995, 01/3897-567
KLASA: 112-04/23-01/12
URBROJ: 251-180-01/23-6
U Zagrebu, 4. prosinca 2023.

Kandidatima-kandidatkinjama
- SVIMA-

PREDMET: Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 13.11.2023.
(Klasa: 112-04/23-01/12, Urbroj:251-180/01-23-1)

- dostavlja se

 [više]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Autor: Jadranka Salopek, 29. 11. 2023. 16:34

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17,  68/18,  98/19 , 64/20 i 151/22), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

za radno mjesto :

  1. učitelj/učiteljica razredne nastave u Programu produženog boravka  (m/ž), 2 izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40  sati tjedno ukupnog radnog vremena

MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisan   člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 6/19)

DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ:

  1. Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu;
  2. Životopis vlastoručno potpisan;
  3. Presliku dokaza o stručnoj spremi (diploma);
  4. Presliku dokaza o državljanstvu
  5. Potvrdu ili elektronički zapis (potvrda) o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO;
  6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni   postupak ne stariji od dana raspisivanja natječaja -  dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22 )

Napomena za kandidate s pravom prednosti pri zapošljavanju: 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku  48. stavku 1.-3- Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 82/21)  članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 39/18  i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom  zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103. st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti  dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

Način vrednovanja kandidata: 

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ante Kovačića (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za kandidate na natječaju obvezno je vrednovanje.  

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na vrednovanje.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Vrednovanje kandidata može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija  oba načina.

Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Popis propisa za provjere kandidata utvrđuje Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za provedbu natječaja, a popis propisa objavljuje se na mrežnoj stanici školske ustanove: http://os-akovacica-zg.skole.hr/natjecaji

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-akovacica-zg.skole.hr/natjecaji

Rok za podnošenje prijava 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  Škole.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju  propisanih uvjeta  iz natječaja mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole ili  poštom uz  naznaku „za natječaj - ne otvaraj – i navesti radno mjesto na koje se prijavljuje“

Adresa za dostavu prijava poštom: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb

Kandidate se u pravilu obavještava putem mrežnih stranica Škole  na poveznici:http://os-akovacica-zg.skole.hr/natjecaji

Ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom  preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ante Kovačića koji se nalazi na poveznici: http://os-akovacica-zg.skole.hr/skolski_list/dokumenti

Podaci koje Osnovna škola Ante Kovačića prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka  a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima i Pravilima za upravljanje dokumentarnim gradivom OŠ Ante Kovačića.

Klasa:112-04/23-01/14

Urbr:251-190/01-23-1

U Zagrebu, 29.11.2023.

Ravnateljica:

                                                                              _________________

                                                                                                       Jadranka Salopek

 

 

 

Dostavlja se:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Osnovne škole Ante Kovačića

2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

3. Osnovna škola Ante Kovačića

tel./fax:  01/3896-995; 01/3878-272

e-mail: skola@os-akovacica-zg.skole.hr  

Matični broj: 3287297

OIB:04318334164

 

 

 [više]

Odluku o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelj/učiteljica razredne nastave u programu produženog boravka (m/ž)

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 28. 11. 2023. 08:01

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 112-04/23-01/12

URBROJ: 251-180/01-23-4

U Zagrebu, 28.11.2023.

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelj/učiteljica razredne nastave u programu produženog boravka (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, puno radno vrijeme, 40  sata tjedno ukupnog radnog vremena

 [više]

Odluku o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelj/učiteljica razredne nastave u programu produženog boravka (m/ž)

Autor: Mladen Ćurić, Jadranka Salopek, 28. 11. 2023. 08:00

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 112-04/23-01/11

URBROJ: 251-180/01-23-4

U Zagrebu, 28.11.2023.

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelj/učiteljica razredne nastave u programu produženog boravka (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno, puno radno vrijeme, 40  sata tjedno ukupnog radnog vremena

 [više]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ante Kovačića Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Ćurić, Marko Brkljačić, 3. 11. 2023. 07:25

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Zagreb, Kotarnica 17

KLASA: 600-05/23-01/01

URBROJ: 251-180/01-23-1

U Zagrebu, 25. listopada 2023.

Na temelju članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 61.Statuta Osnovne škole Ante Kovačića (KLASA: 003-05/19-01-01, URBROJ: 251-180-19-01, od 14. ožujka 2019. godine) Školski odbor Osnovne škole Ante Kovačića, na 20. sjednici, održanoj 25. listopada 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ

za  imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ante Kovačića

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Raspored po turnusima

14. tjedan,

4. do 8. prosinca 2023.

B turnus

4.b, c, e, f, 6. i 8. popodne

11.30  3.a, 3.e, 4.a, 4.d  

1.a, 3.b, c, d, 5. i 7. ujutro

 

 

Kalendar
« Prosinac 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

 

HONI

2. kolo 2.12.2023.

radionice
Dan BezVeze u Kovačiću

I ove godine učenici nižih razreda su sudjelovali u projektnom danu DanBezVeze. Nositelj projekta je učiteljica informatike Ana Rašuo.

Učiteljica koje su sudjelovale: Katerina Lalić, Nikolina Tolj, Nika Maslać, Mateja Lukšić, Ana Rašuo

Bilo nam je jako zabavno, jedva čekamo iduću godinu!

Ovdje pogledajte što smo sve radili:

 http://danbezveze.weebly.com/

 

 

info - nastava

 

Google classroom
CMS za škole logo
Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb / Kotarnica 17, HR-10090 Zagreb / os-akovacica-zg.skole.hr / skola@os-akovacica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju