preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb

 > Natječaji
vijesti

Odluka o vrednovanju

Autor: Jadranka Salopek, 24. 4. 2024. 10:54

GRAD ZAGREB

Osnovna škola Ante Kovačića
Zagreb, Kotarnica 17
KLASA: 112-04/24-01/05
URBROJ: 251-180/01-24-6

U Zagrebu, 24.4.2024.

 

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave, 1 izvršitelj/izvršiteljica  na određeno,  puno radno vrijeme, 40 sati tjedno 

Članak 1.

Način, odnosno postupak vrednovanja provest će se usmenom provjerom/procjenom znanja kandidata i razgovorom (intervjuom).

Članak 2.

Sadržaj vrednovanja, područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje:

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 3. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
 4. Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
 6. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Članak 3.

Vrednovanje kandidata, odnosno usmena procjena znanja kandidata i razgovor (intervju) održat će se 2. svibnja 2024. godine s početkom u 13.00 sati u OŠ Ante Kovačića.

Usmena provjera/procjena kandidata i intervju trajat će do 15 minuta po pojedinom kandidatu.

Na testiranje se pozivaju svi kandidati sukladno listi kandidata (Prilog 1. ove Odluke).

Članak 4.

Odluka o načinu vrednovanja i lista kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 

Prilog 1.

Popis kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave i ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na usmenu procjenu/provjeru znanja i intervju dana 2.5.2024. u OŠ Ante Kovačića: (inicijali imena i prezimena)

 1. L.I.
 2. L.Ž.

Ukoliko kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Svi kandidati koji pristupaju usmenoj procjeni/provjeri znanja kandidata i razgovora (intervjua) dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

 

 [više]

Obavijest o odabiru kandidata

Autor: Jadranka Salopek, 25. 3. 2024. 13:27

Temeljem natječaja za radno mjesto:

tajnik/ica škole - rad na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica,

KLASA: 112-04/24-01/04
URBROJ: 251-180/01-24-1

objavljenog 19.2.2024. izabrana je kandidatkinja Matea Krivić.

 [više]

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Autor: Jadranka Salopek, 14. 3. 2024. 11:02

Osnovna škola Ante Kovačića

GRAD ZAGREB
Zagreb, Kotarnica 17
KLASA: 112-04/24-01/05
URBROJ: 251-180/01-24-1
Zagreb, 14.3.2024. godineNa temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr.; 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst; 94/13, 136/2014.- RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i odredbi Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Ante Kovačića, Osnovna škola Ante Kovačića, Zagreb, Kotarnica 17 objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 1. Učitelj/ica razredne nastave - rad na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada: Osnovna škola Ante Kovačića, Zagreb, Kotarnica 17


Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • opći uvjet sukladno općim propisima o radu i
 • posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst; 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23.) i Pravilnika o radu OŠ Ante Kovačića, Zagreb.

 

Radni odnos ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst; 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23.).


Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati obvezno prilažu:

 • potpisani životopis,
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj vrsti i razini obrazovanja,
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 126/12- pročišćeni tekst; 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23.) - (ne starije od dana objave natječaja).
 • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa, broj telefona odnosno mobitela i e-mail adresa) i naziv radnog mjesta za koji se kandidat prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.
Izabrani kandidat dužan je originalnu dokumentaciju ili dokumentaciju u ovjerenoj kopiji dostaviti prije zaključenja ugovora o radu.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom u postupku natječaja i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze prema posebnom propisu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/2017., 98/2019., 84/2021., 156/2023.) i članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" br. 84/2021.) dužni su uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843).

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013 i 98/2019) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljiv status i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. Izrazi koji se koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 

Vrednovanje kandidata provodi Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj škole. Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo na prijedlog ravnatelja u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa i drugim okolnostima.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje vidljiv na web stranici Škole http://os-akovacica-zg.skole.hr/skola/ploca. Kandidat koji ne pristupi vrednovanju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Kovačića, Zagreb, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, Zagreb uz naznaku "Natječaj za - naznaka radnog mjesta na koje se prijavljuje".

Obavijest o rezultatima natječaja Škola će objaviti na mrežnoj stranici škole te se smatra da je dostava obavljena istekom roka od 8 dana od dana javne objave.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Ante Kovačića za obradu osobnih podataka kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

RAVNATELJICA ŠKOLE: Jadranka Salopek, prof.

 

 [više]

Obavijest o odabiru kandidata

Autor: Jadranka Salopek, 23. 2. 2024. 08:55

Temeljem natječaja za radno mjesto:

učitelj/učiteljica razredne nastave u produženom boravku, (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjednog radnog vremena, KLASA: 112-04/24-01/03, UR.BROJ: 251-180/91-24-1, objavljenog 25.1.2024. odabrana je kan didatkinja Anamarija Matek.

 [više]

Obavijest o odabiru kandidata

Autor: Jadranka Salopek, 23. 2. 2024. 08:51

Temeljem natječaja za radno mjesto:

učitelj/učiteljica povijesti i geografije, (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20  sati tjedno ukupnog radnog vremena, KLASA:112-04/24-01/02, URBR:251-180/01-24-1, objavljenog 15.1.2024., odabran je kandidat  Matko Vranić.

 [više]

Obavijest o odabiru kandidata

Autor: Jadranka Salopek, 23. 2. 2024. 08:48

Temeljem natječaja za radno mjesto:

učitelj/učiteljica matematike, (m/ž), 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20  sati tjedno ukupnog radnog vremena, KLASA:112-04/24-01/01, URBROJ:251-180/01-24-1, objavljenog 15.1.2024., odabrana je kandidatkinja Tanja Strineka Patačko.

 [više]

ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJICE OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Mladen Ćurić, Marko Brkljačić, 6. 12. 2023. 13:37

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Zagreb, Kotarnica 17

KLASA: 600-04/23-03/11

URBROJ: 251-180/01-23-2

Zagreb, 1. prosinca 2023.

     Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), članaka 38. - 42.  Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i članka 69. Statuta Osnovne škole Ante Kovačića (KLASA:003-05/19-01-01, URBROJ:251-180-19-01, 14.3.2019.)  Školski odbor Osnovne škole Ante Kovačića na 22. sjednici, održanoj 1. prosinca 2023. godine donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU RAVNATELJICE

OSNOVNE ŠKOLE ANTE KOVAČIĆA

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Raspored po turnusima

38. tjedan,

17. do 21. lipnja 2024.

B turnus

4.b, c, e, f popodne

6. i 8. popodne

11.30  3.a, 3.e, 4.a, 4.d  

1.a, 3.b, c, d ujutro

5. i 7. ujutro

 

 
Kalendar
« Studeni 2023 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

HONI

2. kolo 2.12.2023.

radionice
info - nastava

 

CMS za škole logo
Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb / Kotarnica 17, HR-10090 Zagreb / os-akovacica-zg.skole.hr / skola@os-akovacica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju