preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb

 > Natječaji
Vijesti

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ante Kovačića

Autor: Mladen Ćurić, Marko Brkljačić, 3. 11. 2023.

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Zagreb, Kotarnica 17

KLASA: 600-05/23-01/01

URBROJ: 251-180/01-23-1

U Zagrebu, 25. listopada 2023.

Na temelju članka 126.  stavka 1. – 3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj  87/08, 86/09, 92/12, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i članka 61.Statuta Osnovne škole Ante Kovačića (KLASA: 003-05/19-01-01, URBROJ: 251-180-19-01, od 14. ožujka 2019. godine) Školski odbor Osnovne škole Ante Kovačića, na 20. sjednici, održanoj 25. listopada 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ

za  imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole Ante Kovačića

UVJETI ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE: Osoba mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

  1. završen studiji odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

 a) sveučilišni diplomski studij ili

 b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

 c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

      2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

      3) najmanje osam (8) godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet (5) godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Osim osobe koja je završila neki od studija iz članka 126. stavka 1.  podstavka 1.  točke 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.


Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. podstavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj, može biti ravnatelj/ica osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05).

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

  1. životopis
  2. diplomu odnosno dokaz o vrsti i razini obrazovanja
  3. dokaz o državljanstvu
  4. dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
  5. dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
  6. dokaz o obavljanju dužnosti ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ ( odluke o imenovanju ili ugovori o radu ili potvrde školske ustanove)
  7. program rada za mandatno razdoblje
  8. uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana od dana objave natječaja)

 

Dodatne kompetencije kandidata koje se vrednuju su poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika :

- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

- potvrdom ili drugom ispravom osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja stranog jezika

- drugom ispravom

2. Osnovne digitalne vještine:

- javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove,

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti

- potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju poznavanja digitalnih vještina

- drugom ispravom

3. Iskustvo rada na projektima :

- dokazuje se potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata - osobnom izjavom kandidata u životopisu

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Osoba koja se poziva  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijavom na natječaj svaki kandidat daje privolu Osnovnoj školi Ante Kovačića  za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i objave rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Osnovne škole Ante Kovačića, odnosno od dana 3.11.2023. godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju na adresu: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10 090 Zagreb, u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

Predsjednik Školskog odbora

Marko Brkljačić                      


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_za_imenovanje_ravnatelja_ice_2023.pdf (1.30 MB)


Raspored po turnusima

38. tjedan,

17. do 21. lipnja 2024.

B turnus

4.b, c, e, f popodne

6. i 8. popodne

11.30  3.a, 3.e, 4.a, 4.d  

1.a, 3.b, c, d ujutro

5. i 7. ujutro

 

 
Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

HONI

2. kolo 2.12.2023.

radionice
info - nastava

 

CMS za škole logo
Osnovna škola Ante Kovačića Zagreb / Kotarnica 17, HR-10090 Zagreb / os-akovacica-zg.skole.hr / skola@os-akovacica-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju