preskoči na sadržaj
vijesti

Obavijest o odabiru kandidata Vijest ima dokument u privitku

U privitku su obavijesti o odabiru kandidata po natječajima.

Ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 21. 10. 2020. 12:52

Natječaj

Na temelju članka 107.  i članka 100. Stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. Učitelj/učiteljica razredne nastave (m/ž),1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno puno radno vrijeme
 2. Učitelj/učiteljica razredne nastave u produženom boravku (m/ž), 2 izvršitelja/izvršiteljice, na određeno puno radno vrijeme
 3. Učitelj/učiteljica razredne nastave u produženom boravku (m/ž), 3 izvršitelja/izvršiteljice, na neodređeno puno radno vrijeme

 

 

MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

 

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete propisan   člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 6/19)

DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ:

 1. Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu;
 2. Životopis vlastoručno potpisan;
 3. Presliku dokaza o stručnoj spremi (diploma);
 4. Presliku dokaza o državljanstvu (domovnica);
 5. Potvrdu ili elektronički zapis (potvrda) o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO;
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni   postupak ne stariji od dana raspisivanja natječaja -  dokaz  o nepostojanju zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”  RH  87/08, 86/09, 92/10,105/10 isp., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12. -pročišćeni tekst,  94/13, 152/14. 7/17. i  68/18)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan da dostavi originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Kandidat koji je  stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovjetnosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovjetnosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96 i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03, 198/03, 138/06 i 45/11)  te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 101. stavak 1.-3. i 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.                                         

Poveznica 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.)

 

 

NAČIN VREDNOVANJA KANDIDATA: 

Sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za kandidate na natječaju obvezno je vrednovanje.  

Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na vrednovanje.

Svi kandidati dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku dozvolu).

Vrednovanje kandidata može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija  oba načina.

Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Popis propisa za provjere kandidata utvrđuje Povjerenstvo za vrednovanje kandidata za provedbu natječaja, a popis propisa objavljuje se na mrežnoj stanici školske ustanove: http://os-akovacica-zg.skole.hr/skola/ploca

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-akovacica-zg.skole.hr/skola/ploca

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči  Škole.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju  propisanih uvjeta  iz natječaja mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole ili  poštom uz  naznaku „za natječaj i/ili ne otvaraj„

ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb

NAČIN OBAVJEŠTAVANJA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ:

Kandidate se  obavještava putem mrežnih stranica Škole  na poveznici: http://os-akovacica-zg.skole.hr/skola/ploca

Ako se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje o rezultatima natječaja pisanom preporučenom pošiljkom s povratnicom.

OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ante Kovačića koji se nalazi na poveznici: http://os-akovacica-zg.skole.hr/skolski_list/dokumenti

Podaci koje Osnovna škola Ante Kovačića prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka  a u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade.

KLASA:053-02/20-01-22
URBROJ:251-180-20-01

U Zagrebu,  20.10.2020.

Ravnateljica:

 ____________

                                                                            Jadranka Salopek

Dostavlja se:

1. Mrežna stranica i oglasna ploča Osnovne škole Ante Kovačića

2. Mrežna stranica i oglasna ploča Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

3. Osnovna škola Ante Kovačića

tel./fax:  01/3896-995; 01/3878-272

e-mail: skola@os-akovacica-zg.skole.hr  

Matični broj: 3287297

OIB:04318334164

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 20. 10. 2020. 16:12

Pranje ruku

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 10. 3. 2020. 12:26

MATliga Vijest ima dokument u privitku

MAT liga ekipno je matematičko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola. Nastala je sa željom popularizacije matematike, veće motivacije učenika i njihovih mentora u radu te poticanja zajedništva i timskog rada.

Sastoji se od 4.kola (listopad, prosinac, ožujak i svibanj).

Ove godine na MATligu je prijavljeno 146 škola u 78 gradova Hrvatske te 1327 parova (2654 učenika).

I naši učenici već četvrtu godinu sudjeluju na MAT ligi i redovito su među uspješnijim ekipama.
Svake godine sve je više zainteresiranih matematičara naše škole, čak 90 učenika od 2.do 7.razreda.
Ove godine su po prvi puta na MATligi sudjelovali i učenici 2.razreda i osvojili odlična mjesta.
 
MAT liga 1.kola 2020./2021.donijela nam je i 1.mjesto - Maja Tadić i Bruna Paleček u kategoriji 7.razreda.
 
Čestitke našim malim i velikim matematičarima i njihovim mentorima!
 
2.razredi - mentori: Vesna Kujundžić, Dajana Lončarević, Ramona Marija Gomuzak, Martina Mikulaš
4.razredi - mentor: Sanja Tkalac-Zubak
5.razredi - mentori: Mara Jakovljević, Danica Govorko
6.razredi - mentori: Ivana Derniković, Natalija Križanac Momčilović
7.razredi - mentor: Željko Bošnjak
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 24. 10. 2020. 12:22

Natječaj za učenike Vijest ima dokument u privitku

U privitku obavijesti su propozicije natječaja za učenike osnovnih škola Republike Hrvatske.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 14. 10. 2020. 10:47

Odmorko Vijest ima dokument u privitku

U privitku obavijesti je plakat Odmorko sa sportskm aktivnostima za učenike osnovnih škola.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 14. 10. 2020. 10:42

Osiguranje učenika Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

na sjednici održanoj 17.9.2020. Školski odbor OŠ Ante Kovačića je dao suglasnost za osiguranje učenika u školskoj godini 2020./2021. prema ponudi koja je u privitku.

S poštovanjem,

ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 21. 9. 2020. 07:41

Svjetski dan razglednice

Učenici od 1.do 4.razreda naše škole obilježili su Svjetski dan razglednice koje provodi Hrvatska pošta, a u okviru projekta World Postcard Day u organizaciji Postcrossinga. 

Prvog listopada 2019. obilježena je 150. obljetnica slanja prve razglednice koja je diljem svijeta proslavljena mnogim događajima. Pogledali smo video u kojem nam je Marko Markica objasnio što je razglednica, povijest razglednice i kako ju poslati. Uz video, dobili  smo i razglednice koje smo poslati svojim najmilijima te na prigodan način obilježili prvi Svjetski dan razglednice. 
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 8. 10. 2020. 19:04

Obavijest

Temeljem Odluke Gradskog ureda za obrazovanje o izmjeni i dopuni Odluke o broju razrednih odjela u Osnovnoj školi Ante Kovačića, za školsku godinu 2020./2021. donešene 8.9.2020. škola će od četvrtka, 10.9.2020 raditi po modelu B.

Razredni odjeli od 1. do 4. razreda nastavit će ići u školu uz strogo pridržavanje propisanih uvjeta. Učenici od 5. do 8. razreda biti će podijeljeni u 2 skupine i izmjenjivat će se na tjednoj osnovi – prva grupa u školi, druga rad od kuće. U listopadu, ako situacija ostane nepromijenjena doći će do zamjene grupa u smislu da će oni koji su u školi bili ujutro u listopadu će ići u školu poslije podne i obrnuto. 

Ravnateljica

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 9. 9. 2020. 12:39

Izbor loga za međunarodni projekt

S obzirom na postojeću situaciju izazvanu pandemijom Covid-19 odlučili smo održati online glasanje za logo projekta. Svih 6 zemalja partnera predložilo je svoje loge na kojima su njihovi učenici vrijedno i marljivo radili te je dan rok za glasanje od dva dana. Nakon prebrojavanja glasova od strane Portugalskog tima najveći broj glasova dobio je hrvatski prijedlog za logo koji je izradila Ema Babić, učenica 7.c razreda te tako postao logo projekta!
Zahvaljujemo svima na sudjelovanju a pobjedniku čestitamo!

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Ivana Pavić  datum: 6. 7. 2020. 16:26

Dan škole

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Sara Futač Jadranka Salopek  datum: 5. 6. 2020. 06:59

Povratak u školu Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji, draga djeco,

od ponedjeljka, 25.5.2020. po odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja učenici razredne nastave vraćaju se u škole a nastava na daljinu se ukida. Do 1.6..2020. još će biti Škole na Trećem.  Naša virtualna Google učionica  će ostati aktivna do kraja školske godine.

Najvažnije upute su u privitku pod "opširnije" kao i cijeli tekst Naputka MZO. Obavijest će biti nešto duža pa Vas molim da ju cijelu pročitate da ne bi bilo nejasnoća, a uvijek me možete kontaktirati na mail j_salopek@yahoo.com za dodatna objašnjenja.

Zbog veličine učionica u našoj školi prema preporuci HZJZ u njih ne može više od 15 učenika. Tijekom dana čekamo dolazak Stožera za Civilnu zaštitu da odobre ili ne odobre veći broj djece u učionici. Ako ne odobre a vrati se preko 15 djece po odjelu podijelit ćemo ih na 2 skupine.

Zbog kratkog vremena i velikog broja (527) učenika koji se trebaju vratiti i činjenice da ne znamo točan broj djece koju ćete u ponedjeljak poslati u školu, molim Vas da u ponedjeljak, 25.5.2020. djeci pripremite doručak i užinu, cijenu kojih ćemo Vam odbiti u računu za prehranu. Ručak za boravkaše će biti osiguran.

VAŽNO: Razredi iz međusmjene dolaze na nastavu u ponedjeljak ujutro i bit će smješteni u drugim učionicama, ne u svojim matičnim. 1.f bit će u učionici domaćinstvo, 3.a u učionici geografija, 3.f u učionici engleski jezik, 2.e u učionici tehničke kulture a 4.e u učionici glazbene kulture. 

Veselimo se ponovnom druženju u realnom svijetu,

djelatnici i ravnateljica OŠ Ante Kovačića, Zagreb

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 22. 5. 2020. 10:00

Dokumentacija za produženi boravak Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji budućih prvašića,

u privitku ove poruke, otvorite "opširnije" je detaljno objašnjenje glede dokumentacije koju trebate donijeti prilikom testiranja djeteta.

Veselimo se druženju s Vama i Vašom djecom,

stručna služba i ravnateljica.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 19. 5. 2020. 10:36

Provedbeni plan Vijest ima dokument u privitku

U privitku je provedbeni plan rada OŠ Ante Kovačića od 11.5.2020.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 6. 5. 2020. 12:00

Svjetski dan vatrogasaca Vijest ima dokument u privitku

 
Danas vatrogasci diljem svijeta slave svoj dan, Svjetski dan vatrogasaca.
1.a je od svojih uradaka napravio video čestitku našim herojima.
Čestitka je vatrogascima upućena na njihov mail.
 
 
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 4. 5. 2020. 13:11

Preporuke HZJZ Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji,

uskoro će na mail adrese roditelja učenika od prvog do četvrtog razreda stići obavijest i upitnik glede eventualnog povratka učenika u školu.

Molimo vas da pažljivo pročitate upute koje su u privitku prije ispunjavanja upitnika.

Hvala,

ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 2. 5. 2020. 09:40

Obavijest o odradi nastave

Dragi roditelji i učenici,

 

produljuje nam se virtualni život, no možemo mi to. Ovu obavijest, sa čestitkom za Božić, prvi put sam pisala sredinom prosinca. Da ne bismo zaboravili, evo obavijesti opet.

 

Izmjena kalendara školske godine 2019./2020.

1. nastava će trajati do 19.6.2020.

2. odrađujemo nastavu u 2020. u tjednima zimskih i proljetnih praznika:

⃰ subotom će nastava biti skraćena, 30 minuta

⃰ turnus A 4.6.8. ujutro, 3.5.7. popodne

⃰ turnus B 3.5.7. ujutro, 4.6.8. popodne

⃰ Datum odrade/Dan koji se odrađuje

od 7.1. odrađuje se turnus A

7.1. utorak/19.11., utorak

8.1. srijeda/20.11., srijeda

9.1. četvrtak/21.11., četvrtak

10.1. petak/22.11., petak

11.1. subota/2.12., ponedjeljak

od 14.4. odrađuje se turnus B

14.4. utorak/26.11., utorak

15.4. srijeda/27.11., srijeda

16.4. četvrtak/28.11., četvrtak

17.4. petak/29.11., petak

18.4. subota/25.11., ponedjeljak

12. i 13. 6. planiramo terenske nastave

18. i 19.6. radimo, odrađujući utorak, 29.10. B turnusa i srijedu, 6.11. A turnusa.

U zimskim i proljetnim praznicima odrađujemo tjedne koji nisu u slijedu sa završetkom nastave 20.12.2019. i 9.4.2020. da bismo ostali u normalnoj izmjeni turnusa.

Djeca će od razredni/ca/ka dobiti detaljne upute po kojem rasporedu će se odvijati nastava.

Miran, blagoslovljen i zdrav Uskrs, #ostajtedoma, žele vam

djelatnici OŠ Ante Kovačića, Zagreb

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 9. 4. 2020. 09:39

Pravila ponašanja u virtualnoj učionici

 Dragi učenici!

Za vas smo pripremili kratki podsjetnik o vašim obvezama i pravilima pristojnog ponašanja za vrijeme održavanja online nastave unutar virtualnih učionica. Kao što ste se u „običnoj“ školi dužni pridržavati Kućnog reda škole, jednako tako dužni ste se pridržavati i pravila pristojnog ponašanja u online okruženju (tzv. internetskog bontona). Imajte na umu da će svaki oblik neprimjerene komunikacije unutar virtualne učionice biti zabilježen te je, u skladu s time, učeniku moguće izreći i odgovarajuću pedagošku mjeru.

Svima vam želim puno uspjeha u izvršavanju vaših školskih obaveza putem online nastave te se nadam će vam ovakav oblik rada biti zanimljiv i poučan!

KAKO SE TREBA PONAŠATI U VIRTUALNOJ UČIONICI?

 1. ŠKOLSKE OBAVEZE
 • Redovito pratiti obavijesti i upute koje šalju razrednici i učitelji.
 • Uredno izvršavati obaveze, aktivnosti i zadatke koje učitelji šalju.
 • Obavezno u virtualnoj učionici biti aktivan svaki dan u tjednu (izuzev vikenda). Svaka neaktivnost učenika vodi se kao izostanak s nastave te ga je potrebno opravdati.

 1. KOMUNIKACIJA
 • Strogo je zabranjen bilo kakav oblik verbalnog nasilja unutar virtualne učionice, kao što je ruganje, omalovažavanje, tračanje i sl.
 • Učiteljima i drugim učenicima potrebno je obraćati se pristojno i s poštovanjem.
 • Zabranjeno je psovanje i korištenje neprimjerenog i nepristojnog rječnika.
 • Ne pokrećite međusobnu komunikaciju (dopisivanje) unutar virtualne učionice, osim ako vas na to nisu uputili učitelji ili imate nejasnoća vezanih uz nastavu.
 • Unutar virtualne učionice objavljujte isključivo samo one sadržaje koji su vezani uz nastavu i koje od vas traže učitelji.
 • Strogo je zabranjeno preuzimanje i krađa tuđih sadržaja koji će se objavljivati u virtualnim učionicama (npr. domaćih zadaća).
 • Svi materijali (npr. domaće zadaće) koje objavljujete trebaju biti isključivo rezultat vašeg rada, a ne prepisani i preuzeti s Interneta.
 • U pisanju komentara i odgovora izbjegavajte korištenje emoji-a (tzv. smajlića), izbjegavajte korištenje skraćenica (LOL, THX i sl.) te izbjegavajte korištenje velikih tiskanih slova.
 • Trudite se pisati u skladu s pravilima gramatike hrvatskog jezika.

NE ZABORAVITE!

Komunikacija unutar virtualne učionice je SLUŽBENA komunikacija!

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 19. 3. 2020. 10:14

eTwinning projekt 100. dan škole

Stoti dan škole eTwinning projekt je koji se obilježava tradicionalno u brojnim europskim zemljama. 

Dan je zamišljen kao dan bez školskih udžbenika kroz igre te međupredmetne korelacije i aktivnosti.
Učenici kroz vođene aktivnosti ostvaruju obrazovno-odgojne ciljeve i ishode u skladu s Planom i programom i Godišnjim izvedbenim kurikulumom, razvijaju temeljne kompetencije te samostalnim i timskim radom razvijaju socijalne i građanske vještine, znanja i stavove na osobnoj i društvenoj razini. 
1. i 2. razredi  naše škole su stoti dan obilježili veselo uz mnogo različitih aktivnosti.
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 10. 3. 2020. 09:49

Stop nasilju u školama

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja razrednici su sa svojim učenicima kroz tjedan, a posebno na današnji dan razgovarali o važnosti borbe protiv vršnjačkog nasilja. Izrađivali su prigodne plakate i naravno danas smo svi ponosno nosili rozo!

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jelena Cvrlje Jadranka Salopek  datum: 26. 2. 2020. 07:50

OBAVIJEST KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI I MZO

Poštovani,

zbog velikog broja upita roditelja upućenih Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Gradski ured za obrazovanje prenosi njihovu obavijest u cijelosti:

„Poštovani,
u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", ne postoji epidemiolog koji je zadužen za pregledavanje djece niti se rade testovi na novi koronavirus u zdravih osoba jer su u osoba koje nemaju simptome testovi negativni.
Molim Vas da ovu informaciju podijelite s ravnateljima škola, obzirom da imamo dosta upita od strane roditelja koji su dobili informaciju da se ovi pregledi i testovi obavljaju u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb.

Unaprijed zahvaljujem.
S poštovanjem,
prof.dr.sc. Alemka Markotić, dr.med.
Ravnateljica

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

 

Link MZO:

https://zdravlje.gov.hr/corona-virus-i-mjere-prevencije/4952

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 25. 2. 2020. 12:17

Maskenbali mog razreda

U časopisu Smib (veljača 2020.) objavljena je priča naše učenice Dive Jakovljević (5.c).
Osvrnula se na maskenbalsku avanturu jedne generacije.
Ronioci, Afričko pleme te Snjeguljica i 27 patuljaka bile su skupne maske...zajedništvo i sloga učenika, roditelja i učiteljice... smijeh, zabava, pjesma, igra i mnogo prekrasnih uspomena.
 
KAD SE VELIKE I MALE RUKE SLOŽE, SVE SE MOŽE!!!
 
video1     video2     video3     video4
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 24. 2. 2020. 12:37

Odabir agencije za provedbu višednevne terenske nastave po pozivu 9./2020.

Za provedbu javnog poziva 9./2020. izabrana je agencija Kontakt Tours iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 11. 2. 2020. 13:41

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 5./2020.

Za izvedbu terenske nastave za učenike trećih razreda po javnom pozivu 5./2020. izabrana je agencija Kontakt iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 11. 2. 2020. 09:24

ABECEDARIJ - interaktivna slovarica

1.a se od početka školske godine nalazi u eTwinning projektu ABECEDARIJ – interaktivna slovarica. Tijekom projekta svaki učenik će izraditi svoju „interaktivnu“ slovaricu kao rezultat istraživanja priča o slovima i glasovima. Nastat će i svojevrsna zbirka priča o slovima na nacionalnoj razini jer svaki učitelj ima zadatak da sa svojim razredom osmisli priču o odabranom slovu. Mi smo odabrali slovo Ć.

Kreativnim pristupom pri stvaranju osobne slovarice osvijestit ćemo ljepotu pisane riječi te potaknuti učenike na samostalno istraživanje i otkrivanje sadržaja koje treba pročitati.

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 5. 2. 2020. 18:24

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 8./2020.

Za izvedbu terenske nastave za učenike osmih razreda po javnom pozivu 8./2020. izabrana je agencija Obord iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 3. 2. 2020. 19:46

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 6./2020.

Za izvedbu terenske nastave za učenike šestih razreda po javnom pozivu 6./2020. izabrana je agencija Kontakt Tours iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 3. 2. 2020. 19:21

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 4./2020.

Za izvedbu terenske nastave za učenike četvrtih razreda u Ogulin po javnom pozivu 4./2020. izabrana je agencija Obord iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 3. 2. 2020. 18:54

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 10./2020.

Za izvedbu terenske nastave učenika petih razreda na Plitvička jezera po javnom pozivu 10./2020. odabrana je agencija Kontakt Tours iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 3. 2. 2020. 18:03

eTwinning projekt Naša jesenska priča

Od 23.rujna do 21.prosinca 2019., 1.a je sudjelovao u eTwinning projektu Naša jesenska priča. 

Učenici su kroz temu godišnjeg doba jeseni upoznali jesenske promjene u neposrednoj okolini.
Prigodno su obilježili sve važne nadnevke u jesenskim mjesecima: Dan jabuka, Međunarodni dan zaštite životinja, Svjetski dan hrane, Svjetski dan izumitelja, Dan sjećanja na Vukovar i mnoge druge.
Ova jesen bila je vrlo zanimljiva uz mnoštvo različitih aktivnosti.
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 30. 1. 2020. 08:06

Javni poziv 5./2020. Vijest ima dokument u privitku

U prilogu se nalazi javni poziv za organizaciju terenske nastave za učenike trećih razreda Osnovne škole Ante Kovačića, Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 28. 1. 2020. 16:28

Ispravak javnog poziva 5./2020.

Javni poziv broj 5./2020. objavljen je uz pogrešne zahtjeve. Novi, ispravljeni, bit će objavljen kasnije tijekom utorka, 28.1.2020.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 28. 1. 2020. 16:21

Odabir agencije za provedbu višednevne terenske nastave po pozivu 9./2020.

Za predstavljanje programa za izvedbu višednevne terenske nastave za učenike sedmih razreda izabrane su agencije Kontakt Tours, Zagreb, Obord, Zagreb i Spektar putovanja, Zagreb.

Predstavljanje programa roditeljima održat ćemo u ponedjeljak, 10.2.2020. u 18.00 sati u prostoru školske blagovaonice.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 28. 1. 2020. 11:33

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 7./2020.

Za provedbu javnog poziva 7./2020. izabrana je agencija Obord iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 27. 1. 2020. 19:21

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 3./2020.

Za provedbu javnog poziva 3./2020. izabrana je agencija Kontakt Tours iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 27. 1. 2020. 19:19

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 2./2020.

Za provedbu javnog poziva 2./2020. izabrana je agencija Kontakt Tours iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 27. 1. 2020. 19:10

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 1./2020.

Za provedbu javnog poziva 1./2020. izabrana je agencija Obord iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 27. 1. 2020. 18:58

Zahvala

Zahvaljujemo se roditeljima 5.a razrednog odjela, tvrtkama Fliba d.o.o., Q d.o.o. i Linit design d.o.o. za donaciju didaktičkog materijala i opreme za posebni razredni odjel.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 24. 1. 2020. 13:37

eTwinning projekt Mjesečeve zgode

Od davnina je Mjesec predmet ljudske znatiželje. Ljudi su maštali o Mjesecu, izmišljali različite priče, slikali Mjesec, pjevali o njemu. 

I 1.a je bio znatiželjan i mnogo toga otkrio kroz eTwinning projekt Mjesečeve zgode koji je započeo početkom šk.godine i trajao do kraja 2019.g.
Naučili smo sve o Apollu 11 i  prvom koraku na Mjesec, o mračnoj strani Mjeseca, gledali smo filmove, čitali priče, proučavali razne događaje, izrađivali  rakete i crtali ih, posjetili smo Tehnički muzej i Planetarij...aktivnostima nije bilo kraja...
Ovim projektom smo razvijali prirodnu dječju znatiželju, kreativnost i maštovitost.
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 23. 1. 2020. 11:23

Javni poziv 10./2020. Vijest ima dokument u privitku

U prilogu je javni poziv za organizaciju terenske nastave za učenike petih razreda, Plitvička jezera.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 22. 1. 2020. 08:59

Obavijest Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

za zdravstvene voditelje dječjih vrtića i škole na području grada Zagreba

Nastavno na općenite zdravstvene preporuke, a s obzirom da su djeca jedna od osjetljivijih skupina građana, želimo naglasiti da nije zabranjen boravak na otvorenom prostoru. Zbog prekoračenih vrijednosti lebdećih čestica, koje su uobičajene za ovo doba godine, date su preventivne preporuke za smanjenje eventualnih rizika po zdravlje. Preporučuje se izbjegavanje dugotrajnijeg boravka na otvorenom.

Zdravstvene preventivne preporuke izdaju se i u slučajevima povišenih vrijednosti UV indeksa, niskih i visokih temperatura zraka, nepovoljnih biometeoroloških prilika te povišenih koncentracija alergene peludi u zraku u svrhu informiranja građana, kako bi svoje dnevne aktivnosti prilagodili trenutnim uvjetima okoliša.

U slučaju potrebe za dodatnim postupanjem, upute se objavljuju na mrežnim stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (www.stampar.hr) i Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 17. 1. 2020. 09:36

e Twinning projekt U SVIJETU LIKOVNIH UMJETNIKA 2

1.a se nalazi u eTwinning projektu U svijetu likovnih umjetnika 2.

Upoznajemo djela najvećih likovnih umjetnika svijeta i domovine.
Stvaramo i pritom učimo. S bojama i crtama razvijamo kreativnost i učimo kritički promišljati.
Do sada smo upoznali ove umjetnike: James
Rizzi (Vukovarski vodotoranj), Gustav Klimt (Drvo života), Josip Generalić (Zima), Ivan Lacković Croata (selo), Vincent van Gogh i Piet Mondrian (jesensko lišće).
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 16. 1. 2020. 20:55

eTwinning projekt Webučionica

1.a se nalazi u eTwinning projektu Webučionica. To je projekt koji obuhvaća teme NPiP-a učenika nižih razreda.

Učenici su aktivni sudionici nastavnog procesa koji će prikupljati i obrađivati podatke te ih predstavljati u web alatima primjerenim njihovom uzrastu.
Igramo se i učimo istovremeno...
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 16. 1. 2020. 20:50

NAŠE KARIKATURE

U školskoj godini 2018./2019. u razredu smo ugostili likovnu umjetnicu i karikaturisticu Jasminu Pintarić.

Održala nam je zanimljivu likovnu radionicu.  Od običnih šara i mrlja nacrtali smo prava umjetnička djela. Za kraj druženja pripremila nam je veliko iznenađenje.
Svi učenici (28 učenika)  i učiteljica 4.c razreda dobili su na poklon vlastitu karikaturu.Iskustva s našeg nazaboravnog druženja podijelili smo sa čitateljima u siječanjskom broju časopisa Smib.
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 16. 1. 2020. 20:40

Javni poziv 9./2020. Vijest ima dokument u privitku

U privitku je javni poziv za organizaciju višednevne terenske nastave.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 15. 1. 2020. 12:35

Odluka o vrednovanju Vijest ima dokument u privitku

U privitku je Odluka o vrednovanju kandidata po natječaju za stručnog suradnika - logopeda.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 14. 1. 2020. 11:36

Javni poziv 8./2020. Vijest ima dokument u privitku

U privitku je javni poziv za organizaciju terenske nastave za učenike osmih razreda OŠ Ante Kovačića, Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 13. 1. 2020. 09:38

Javni poziv 7./2020. Vijest ima dokument u privitku

U privitku je javni poziv za organizaciju terenske nastave za učenike sedmih razreda OŠ Ante Kovačića, Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 13. 1. 2020. 09:37

Javni poziv 6./2020. Vijest ima dokument u privitku

U privitku je javni poziv za organizaciju terenske nastave za učenike šestih razreda OŠ Ante Kovačića, Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 13. 1. 2020. 09:36

Javni poziv 4./2020. Vijest ima dokument u privitku

U privitku je javni poziv za organizaciju terenske nastave za učenike četvrtih razreda OŠ Ante Kovačića, Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 13. 1. 2020. 09:34

Javni poziv 3./2020. Vijest ima dokument u privitku

U privitku je javni poziv za organizaciju terenske nastave za učenike trećih razreda OŠ Ante Kovačića, Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 13. 1. 2020. 09:32

Javni poziv 2./2020. Vijest ima dokument u privitku

U privitku je javni poziv za organizaciju terenske nastave za učenike drugih razreda OŠ Ante Kovačića, Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 13. 1. 2020. 09:29

Javni poziv 1./2020. Vijest ima dokument u privitku

U privitku je javni poziv za organizaciju terenske nastave za učenike prvih razreda OŠ Ante Kovačića, Zagreb.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 13. 1. 2020. 09:15

DJECA DJECI

1.a  i učiteljica Martina sredinom mjeseca prosinca sudjelovali su sa svojim likovnim i literarnim radovima na božićnom humanitarnom sajmu u Kulturnom centru u Dubravi.

Humanitarna prodajna izložba brojila je radove dječjih vrtića, učeničkih zadruga, te osnovnih i srednjih škola. Sredstva od prodaje bila su namijenjena štićenicima Kuće za smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi - Kuća EMAUS, Caritas.

Prvašići su se veselili crtanju, slikanju, izrađivanju i smišljanju stihova  te što su vlastitim ručicama nekome pomogli.

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 9. 1. 2020. 13:28

Obavijest o odabiru kandidata Vijest ima dokument u privitku

U privitku je obavijest o rezultatu natječaja za radno mjesto učitelj/učiteljica razredne nastave.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 8. 1. 2020. 08:47

Odluka o vrednovanju, razredna nastava Vijest ima dokument u privitku

U privitku je Odluka o vrednovanju kandidata po natječaju za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 30. 12. 2019. 14:07

Izmjena kalendara školske godine 2019./2020.

1. nastava će trajati do 19.6.2020.

2. odrađujemo nastavu u 2020. u tjednima zimskih i proljetnih praznika:

⃰ subotom će nastava biti skraćena, 30 minuta

⃰ turnus A 4.6.8. ujutro, 3.5.7. popodne

⃰ turnus B 3.5.7. ujutro, 4.6.8. popodne

⃰ Datum odrade/Dan koji se odrađuje

od 7.1. odrađuje se turnus A

7.1. utorak/19.11., utorak

8.1. srijeda/20.11., srijeda

9.1. četvrtak/21.11., četvrtak

10.1. petak/22.11., petak

11.1. subota/2.12., ponedjeljak

od 14.4. odrađuje se turnus B

14.4. utorak/26.11., utorak

15.4. srijeda/27.11., srijeda

16.4. četvrtak/28.11., četvrtak

17.4. petak/29.11., petak

18.4. subota/25.11., ponedjeljak

12. i 13. 6. planiramo terenske nastave

18. i 19.6. radimo, odrađujući utorak, 29.10. B turnusa i srijedu, 6.11. A turnusa.

U zimskim i proljetnim praznicima odrađujemo tjedne koji nisu u slijedu sa završetkom nastave 20.12.2019. i 9.4.2020. da bismo ostali u normalnoj izmjeni turnusa.

Djeca će od razredni/ca/ka dobiti detaljne upute po kojem rasporedu će se odvijati nastava.

Miran, blagoslovljen Božić i uspješnu 2020. žele vam

djelatnici OŠ Ante Kovačića, Zagreb

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 19. 12. 2019. 09:16

Božićna priredba

Dragi učenici i roditelji,

pozivamo vas na BOŽIĆNU PRIREDBU u našu školu

u petak, 20. prosinca 2019. godine u 18:00.

Od srca vam želimo sretan i blagoslovljen Božić te mirne blagdane.

Veselimo se vašem dolasku.

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Sara Futač  datum: 18. 12. 2019. 17:24

Obavijest o odabiru kandidata

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

ZAGREB, KOTARNICA 17

Tel./fax: 013896-995 / 01/3878-272

KLASA:602-01/19-01-260

URBROJ:251-180-19-02

U Zagrebu, dana  18.12.2019.

                                                                                

                                                                                  - kandidatima/kandidatkinjama 

- SVIMA  -

PREDMET:  Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 20.11.2019.

za radno mjesto  Stručni suradnik/suradnica stručnjak  edukacijsko-rehabilitacijskog profila – edukator rehabilitator, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme - dostavlja se

Poštovani,

izvješćujemo Vas da je na temelju gore navedenog natječaja objavljenog dana 20.11.2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ante Kovačića, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primljena kandidatkinja:

1. Barbara Ošust Skoklev

 

Ravnateljica:

Jadranka Salopek

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jadranka Salopek  datum: 18. 12. 2019. 15:05

ROBOT OZOBOT U 1.a

U učionicu 1.a došetao je maleni robotić Ozobot uz pomoć gospodina Zvonka Mihelića i njegove kćeri Magde. Oni su kroz interesantnu radionicu djeci približili pojam programiranja.

Koristeći papir i flomastere, prvašići su crtali  linije i kodove u boji, labirinte, staze za utrkivanje, pustili su mašti na volju...
Robotić Ozobot razumije jezik boja. Ozoboti su idealni za upoznavanje djece s kodiranjem kroz igru. On je višestruki robot koji stimulira razvoj raznih vrsta inteligencija, vizualizacija, problemskog rješavanja, apstrahiranja i mašte.
Djeca su bila vrlo zainteresirana, znatiželjna i puna dojmova, 
Naš dragi  Mihelić duo smo pozvali da još koji put prošeću malog robotića do naše učionice.
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 16. 12. 2019. 14:30

Obavijest o nadoknadi

Poštovani roditelji,

nakon konzultacija na Učiteljskom vijeću u petak, 13.12.2019. i Vijeću roditelja u ponedjeljak, 16.12.2019. Školski odbor u utorak, 17.12.2019. donosi konačnu odluku o nadoknadi nastave.

Datumi nadoknade i raspored po kojem će se održavati bit će objavljeni na web stranici škole u srijedu, 18.12.2019.

Ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 15. 12. 2019. 17:14

Natječaj

Na temelju članka 107.  i članka 100. Stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. Stručni suradnik/suradnica  logoped (m/ž),1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno

MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

(pogledati opširnije)

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jadranka Salopek  datum: 12. 12. 2019. 14:49

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

1. učitelj/učiteljica razredne nastave, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno, puno radno vrijeme

MJESTO RADA: Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole, a prema potrebi i izvan sjedišta Škole)

(pogledati opširnije)

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jadranka Salopek  datum: 12. 12. 2019. 14:44

Erasmus plus projekt - prva mobilnost

U periodu od 1. do 7. prosinca učenice Mia Bacalja, Dora Planinc i Katarina Lončarević su u pratnji ravnateljice Jadranke Salopek i učiteljice njemačkog jezika Ivane Pavić sudjelovale na prvoj mobilnosti u sklopu Erasmus plus KA229 projekta "Let me Tell You a Story" u Turskoj u gradu Aydinu. Na mobilnosti su osim nas sudjelovali i predstavnici ostalih zemalja sudionika projekta - Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Slovenija i Portugal.
Osim provedenih aktivnosti u školi i definiranja ključnih čimbenika našeg projekta imali smo priliku upoznati kulturne i povijesne znamenitosti spomenutog grada i okolice.

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Ivana Pavić  datum: 10. 12. 2019. 09:11

Obavijesti Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji, draga djeco,

u privitku obavijesti (opširnije) je raspored održavanja nastave u petak, 13.12.2019. kada će se u našoj školi održati humanitarni Božićni sajam s početkom u 17.30 sati. Da bismo stigli pripremiti sve potrebno za sajam nastava će biti skraćena prema tom rasporedu.

Na sajmu nije dozvoljeno točenje pića niti kolači s kremama.

Obavijest o nadoknadi nastave bit će objavljena danas popodne ili sutra ujutro nakon sastanka ravnatelja grada Zagreba.

Uspješan završetak polugodišta i veseo Božić želi vam vaša

ravnateljica.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 10. 12. 2019. 07:51

Posjet vatrogasnoj postaji Jankomir

Učenici 2. razreda bili su u posjeti Vatrogasne postaje Jankomir. Na veoma zanimljiv način učenicima je prikazan proces od alarma do odlaska na intervenciju. Učenici su upoznati s opremom vatrogasaca i vatrogasnih vozila. Djeca su utvrdila kako izbjeći požar,što učiniti u slučaju požara i koji su sve poslovi i zadaci vatrogasaca. Hvala vatrogascima iz Vatrogasne postaje Jankomir.

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Rubilović Mladen Ćurić  datum: 9. 12. 2019. 14:40

Odluka o načinu vrednovanja kandidata

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 053-02/19-01-14

URBROJ: 251-180-19-02

U Zagrebu, 9.12.2019.

 

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata

1. Stručni suradnik/suradnica stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – edukator rehabilitator, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jadranka Salopek  datum: 9. 12. 2019. 14:07

Božićni koncert

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Mato Matošević  datum: 9. 12. 2019. 08:33

Nježan put

Hrvatski glumac Ivan Đuričić posjetio je našu školu i učenicima 1.a i 1.e razreda ispričao   priču Nježan put. To je priča o Jigoru Kanou, japanskom dječaku koji je zbog niskog rasta, krhke građe i nježne duše često bio predmet šale svojih vršnjaka. Stoga se odlučio baviti sportom, judom,  što u prijevodu znači nježan put. Prvašići su naučili da se snagom volje i upornošću može riješiti svaka životna prepreka.  

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 9. 12. 2019. 08:29

Večer matematike

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Ivana Derniković  datum: 5. 12. 2019. 10:27

Obavijest

Poštovani roditelji, draga djeco,

obavještavamo vas da je štrajk učitelja gotov i da će se od utorka 3.12.2019. nastava odvijati redovito prema rasporedu (turnus A).

Hvala vam na dosadašnjem razumijevanju i podršci tijekom štrajka.

  :: opširnije :: 


objavio: Snježana Pavleković Mladen Ćurić  datum: 2. 12. 2019. 18:17

Obavijest

Poštovani roditelji, draga djeco,

u ponedjeljak, 2.12.2019. učitelji OŠ Ante Kovačića i dalje su u štrajku.

Sve obavijesti o prekidu štrajka bit će objavljene na vrijeme na web stranici škole.

Učenici iz boravka koji dolaze u školu i dalje će biti zbrinuti bez održavanja nastave.

Hvala na razumijevanju i podršci.

Ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 29. 11. 2019. 20:36

Obavijest roditeljima 7. i 8. razreda

Poštovani roditelji,

posjet džamiji 7. razreda u srijedu, 27.11.2019. odvijat će se prema planu. Djeca trebaju biti u školi najkasnije u 12.00 sati.

Predavanje roditeljima 8. razreda o HPV virusu se odgađa.

NCVVO je odgodio testiranje osmaša iz geografije do daljnjega.

Hvala na razumijevanju,

ravnateljica.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 26. 11. 2019. 11:22

Donacija Klinici za dječje bolesti, Klaićeva, Zagreb

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 22. 11. 2019. 13:20

Međunarodno informatičko natjecanje DABAR

Učenici 1.a su od 11.do 14.studenog 2019. sudjelovali na međunarodnom informatičkom natjecanju Dabar i postigli odlične pojedinačne rezultate.

Dabar (Bebras) je međunarodna inicijativa koja promiče informatiku i računalno razmišljanje među učiteljima, nastavnicima i učenicima, ali i u široj javnosti.

Dabar je osmišljen kako bi se svoj djeci omogućio jednostavno sudjelovanje kroz online natjecanje, koje se sastoji od niza izazovnih zadataka koje su napisali stručnjaci iz pedesetak zemalja. Iako se rješavanje zadataka temelji na informatici, zadaci se mogu rješavati i bez informatičkog predznanja.

Organizator natjecanja za Hrvatsku je udruga "Suradnici u učenju" uz podršku Hrvatskog saveza informatičara, Visokog učilišta Algebra i CARNet-a.

Natjecanje podržava Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Prvašići su prvi otvorili sezonu Dabar natjecanja no sljedeće godine očekujemo uključivanje i drugih učenika naše škole u informatičku avanturu.

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 21. 11. 2019. 20:03

SURADNJA S OŠ NAD LIPOM

Naša škola već sedmu godinu ponosno surađuje s OŠ Nad lipom. U četvrtak, 14. studenog 2019. razred 1.a i učiteljica Martina ugostili su učenike s intelektualnim i tjelesnim poteškoćama i njihove učiteljice Petru Kocijan Čizmić i Antoniju Štelmu.

Prvašići su pokazali neizmjernu ljubav i veliko razumijevanje prema svojim novim prijateljima. Učenici OŠ Nad lipom su svima pokazali koliko je malo potrebno da nekoga usrećimo.

Druženje je proteklo u veselom raspoloženju, uz pjesmu, smijeh i zajedničku igru.

                                          Veselimo se ponovnom druženju!

Hvala roditeljima 1.a razreda na donacijama društvenih i didaktičkih igara, igračaka, slikovnica i slatkiša.

FOTOGALERIJA

Ne možemo svi činiti velika djela,
ali možemo činiti mala djela
s velikom ljubavlju.

Majka Tereza

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 21. 11. 2019. 19:56

Natječaj

Na temelju članka 107. i stavka 4. članka 100. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o rad u Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. Stručni suradnik/suradnica stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – edukator rehabilitator, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 20. 11. 2019. 17:22

Obavijest o odabiru kandidata

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

ZAGREB, KOTARNICA 17

Tel./fax: 013896-995 / 01/3878-272

KLASA:602-01/19-01-235

URBROJ:251-180-19-02

U Zagrebu, dana  20.11.2019.                                                         

                                                                      - kandidatima/kandidatkinjama 

                                                                        - SVIMA  -

PREDMET: Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 23.10.2019.

                       za radno mjesto učitelj/učiteljica geografije, na određeno

                       nepuno radno vrijeme

- dostavlja se        

Poštovani,

izvješćujemo Vas da je na temelju navedenog natječaja objavljenog dana 23.10.2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ante Kovačića, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primljen kandidat:

1. Branimir Drenški

Ravnateljica:

Jadranka Salopek

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 20. 11. 2019. 17:18

Obavijest o odabiru kandidata

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

ZAGREB, KOTARNICA 17

Tel./fax: 013896-995 / 01/3878-272

KLASA:602-01/19-01-236

URBROJ:251-180-19-02

U Zagrebu, dana  20.11.2019.                          

                                                                       -   kandidatima/kandidatkinjama -                                                                                 SVIMA  -

PREDMET: Obavijest o rezultatu natječaja objavljenog dana 23.10.2019.

                       za radno mjesto domar m/ž, na određeno

                       puno radno vrijeme

- dostavlja se       

Poštovani,

izvješćujemo Vas da je na temelju navedenog natječaja objavljenog dana 23.10.2019. na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Ante Kovačića, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje primljen kandidat:

1. Marijan Šimunić

Ravnateljica:

Jadranka Salopek

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 20. 11. 2019. 17:12

Obavijest o štrajku učitelja

Poštovani roditelji, draga djeco,

prvo, hvala svima na podršci.

Učitelji OŠ Ante Kovačića su od srijede, 20.11.2019. u štrajku do ispunjenja zahtjeva.

Sve ranije dogovorene aktivnosti izvan škole (kina, kazališta, muzeji, terenske nastave) za učenike od trećeg do osmog razreda održavat će se prema planu. Učenici za vrijeme trajanja tih aktivnosti neće dobivati užinu. Cijena užine za dane provedene u štrajku bit će umanjena pri obračunu za mjesece koji slijede.

Aktivnosti koje se odvijaju u prostoru škole održavat će se prema rasporedu (škola stranih jezika, ples, radionice...).

Djeca iz boravka koja dođu u školu bit će zbrinuta, uključujući i prehranu.

Upravo radi pravovremene organizacije u kuhinji molimo vas da djecu dovedete u školu najkasnije u 7.45.

Sa štovanjem,

ravnateljica

P.S. Ispričavamo se zbog kasnijeg objavljivanja, sustav skole.hr nije funkcionirao od 13.30 zbog preopterećenosti.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 19. 11. 2019. 20:10

Obavijest o štrajku

U utorak, 19.11.2019. djelatnici OŠ Ante Kovačića su u štrajku.

Zbog problema u organizaciji  otkazan je posjet kazalištu za učenike prvih razreda.

Djeca koja dođu u školu bit će zbrinuta.

 

Ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 18. 11. 2019. 11:34

Jumicar u Kovačiću

 

U OŠ Ante Kovačića Zagreb 11.11.2019. je po prvi put održana edukacija pod nazivom “Program prometne kulture za najmlađe”. Ova škola nas se jako dojmila, kako vizualno tako i u organizacijskom smislu bar što se tiče provedbe našeg programa. Za što su zaslužni : gosp. domar, učiteljica Sanja Tkalac Zubak, ravnateljica Jadranka Salopek i naravno naša pedagoginja: Anita Tisaj.

http://jumicar.net/os-ante-kovacica-zagreb/#more-13419

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 17. 11. 2019. 19:22

Odluka o poništenju dijela natječaja Vijest ima dokument u privitku

U privitku, pod opširnije je Odluka o poništenju dijela natječaja.

Ravnateljica

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 15. 11. 2019. 11:42

Obavijest glede nestanka vode

Poštovani roditelji,

obzirom na nestanak vode i saznanje da će kvar biti otklonjen tek oko podneva, izmijenili smo jelovnik. Učenici iz produženog boravka dobit će za ručak pizzu, voćku i vodu iz boce.

Hvala na razumijevanju,

ravnateljica i djelatnici kuhinje.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 14. 11. 2019. 08:22

Obavijest o štrajku

Poštovani roditelji, dragi učenici,

djelatnici OŠ Ante Kovačića, Zagreb, u petak, 15.11.2019. su u štrajku.

Nastava se neće odvijati. Djeca koja dođu u školu bit će zbrinuta.

Pratite obavijesti na našoj web stranici u slučaju da dođe do promjena.

Hvala na razumijevanju,

ravnateljica, sindikalna povjerenica i djelatnici.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 13. 11. 2019. 17:48

Svjetski dan posvojenja

U Knjižnici Špansko-sjever u društvu psihologinje iz Adopte-udruge za potporu posvajanju,  1.a i učiteljica Martina obilježili su Svjetski dan posvojenja. Djeci je pročitana slikovnica Mama za Koka nakon čega su djeca vrlo iskreno iznosila stavove o posvajanju djece. Poigrali su kviz istina ili neistina te su i na taj način saznali o emocijama u obitelji, biološkim roditeljima i mnogim pravilnim izrazima i rečenicama kad je posvojenje u pitanju. Nakon zanimljivog razgovora slijedila je ilustracija slikovnice. Zaključak predivnog druženja je da ljubav otvara vrata svakog srca. Odlaskom u knjižnicu te obilježavanjem ovog dana, 1.a je obuhvatio eTwinning projekte u kojima se nalazi: Sigurnim korakom u školu 1, Pružimo djeci ruku ljubavi, Naša jesenska priča i Čitateljski izazov.

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 11. 11. 2019. 16:58

eTwining projekt Dan jabuka 3

Učenici 1.a su od 14. do 25.listopada 2019. sudjelovali u eTwinning projektu Dan  jabuka 3. Kroz određeni vremenski period upoznali su jabuku kao biljku, vrste jabuka, koristima u ishrani, razlikama jabuka prema obliku, boji i okusu. Jabuka je poslužila kao nastavno sredstvo pri učenju geometrijskih tijela, pjevali su o jabuci, smišljali pjesme i recitirali, izvodili igrokaze, crtali jabuku na više načina. Izradili su prekrasan pano u razredu s motivom jabuka, jabuku koristili u nastavnim listićima a i svi su se tijekom projekta počastili štrudlama od jabuka. Na kraju projekta su sami vrednovali projekt stavljanjem ručice na jednu od priloženih jabuka. Cijeli razred je bio vrlo motiviran i oduševljen ovim projektom.  

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 11. 11. 2019. 16:53

Odluka o vrednovanju, stručni suradnik/suradnica edukacijsko rehabilitacijskog smjera

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 053-02/19-01-12

URBROJ: 251-180-19-02

U Zagrebu, 7.11.2019.


 

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata

1. Stručni suradnik/suradnica edukacijsko rehabilitacijskog smjera, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme

Članak 1.

Način, odnosno postupak vrednovanja provest će se usmenom provjerom/procjenom znanja kandidata i razgovorom (intervjuom).

Članak 2.

Sadržaj vrednovanja, područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112-10)

3. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/2019)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)

5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/2017)

6. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)

Članak 3.

Vrednovanje kandidata, odnosno usmena provjera/procjena znanja kandidata i razgovor (intervju) u postupku natječaja za radno mjesto – Stručni suradnik/suradnica edukacijsko rehabilitacijskog smjera, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme, ukupno 40 sati tjedno, koji je objavljen dana 23.10.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Kovačića održat će se 14.11.2019. godine s početkom u 11.00 sati u Osnovnoj školi Ante Kovačića.

Usmena provjera/procjena kandidata i intervju trajat će do 15 minuta po pojedinom kandidatu.
Na testiranje se pozivaju svi kandidati sukladno listi kandidata (Prilog 1. ove Odluke).

Članak 4.

Odluka o načinu vrednovanja i lista kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole.


 

Prilog 1.

Popis kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave i ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na usmenu procjenu/provjeru znanja i intervju dana 14.11.2019. u 11.00 sati u OŠ Ante Kovačića:


 

1. B.O.S.

2. L.K.

3. D.C.S.

4. M.Š.

5. M.L.

6. A.M.

7. K.V.

8. N.P.B.


 

Ukoliko kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Svi kandidati koji pristupaju usmenoj provjeri/procjeni znanja kandidata i razgovora (intervjua) dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.


 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 9. 11. 2019. 04:41

Odluka o vrednovanju, učitelj/ica geografije

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 053-02/19-01-11

URBROJ: 251-180-19-02

U Zagrebu, 7.11.2019.


 

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:

Odluku o načinu vrednovanja kandidata

1. Učitelj/učiteljica geografije, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno, nepuno radno vrijeme, ukupno 20 sati tjedno

Članak 1.

Način, odnosno postupak vrednovanja provest će se usmenom provjerom/procjenom znanja kandidata i razgovorom (intervjuom).

Članak 2.

Sadržaj vrednovanja, područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112-10)

3. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 82/2019)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 94/2015)

5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/2017)

6. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015)

Članak 3.

Vrednovanje kandidata, odnosno usmena provjera/procjena znanja kandidata i razgovor (intervju) u postupku natječaja za radno mjesto – Učitelj/učiteljica geografije, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno, nepuno radno vrijeme, ukupno 20 sati tjedno, koji je objavljen dana 23.10.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Kovačića održat će se 14.11.2019. godine s početkom u 10.30 sati u Osnovnoj školi Ante Kovačića.

Usmena provjera/procjena kandidata i intervju trajat će do 15 minuta po pojedinom kandidatu.
Na testiranje se pozivaju svi kandidati sukladno listi kandidata (Prilog 1. ove Odluke).

Članak 4.

Odluka o načinu vrednovanja i lista kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole.


 

Prilog 1.

Popis kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave i ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na usmenu procjenu/provjeru znanja i intervju dana 14.11.2019. u 10.30 sati u OŠ Ante Kovačića:

1. B.D.

2. A.R.


 

Ukoliko kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Svi kandidati koji pristupaju usmenoj provjeri/procjeni znanja kandidata i razgovora (intervjua) dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.


 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 9. 11. 2019. 04:40

Odluka o vrednovanju, domar

OSNOVNA ŠKOLA ANTE KOVAČIĆA

Kotarnica 17

10090 Zagreb

KLASA: 053-02/19-01-13

URBROJ: 251-180-19-02

U Zagrebu, 7.11.2019.


 

Na temelju članka 10., st. 1. i st. 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Ante Kovačića, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj donosi:


 

Odluku o načinu vrednovanja kandidata

1. Domar škole m/ž, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme


 

Članak 1.

Način, odnosno postupak vrednovanja provest će se usmenom provjerom/procjenom znanja kandidata i razgovorom (intervjuom).

Članak 2.

Sadržaj vrednovanja, područja provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za vrednovanje:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2. Godišnji plan i program rada OŠ Ante Kovačića za školsku godinu 2019./2020.

Članak 3.

Vrednovanje kandidata, odnosno usmena provjera/procjena znanja kandidata i razgovor (intervju) u postupku natječaja za radno mjesto – Domar škole m/ž, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme, ukupno 40 sati tjedno, koji je objavljen dana 23.10.2019. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Ante Kovačića održat će se 14.11.2019. godine s početkom u 13.00 sati u Osnovnoj školi Ante Kovačića.

Usmena provjera/procjena kandidata i intervju trajat će do 15 minuta po pojedinom kandidatu.
Na testiranje se pozivaju svi kandidati sukladno listi kandidata (Prilog 1. ove Odluke).

Članak 4.

Odluka o načinu vrednovanja i lista kandidata objavit će se na mrežnoj stranici Škole.


 

Prilog 1.

Popis kandidata koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave i ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozivaju se na usmenu procjenu/provjeru znanja i intervju dana 14.11.2019. u 13.00 sati u OŠ Ante Kovačića:


 

1. M.Š.


 

Ukoliko kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Svi kandidati koji pristupaju usmenoj provjeri/procjeni znanja kandidata i razgovora (intervjua) dužni su sa sobom imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu.

Testiranju ne može pristupiti kandidat koji ne može dokazati identitet i osobe za koje je Povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te čije prijave nisu pravodobne i potpune.


 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata


 


 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 9. 11. 2019. 04:39

Obavijest o štrajku

Poštovani učenici i roditelji,

za srijedu, 6.11.2019. najavljen je štrajk djelatnika OŠ Ante Kovačića, Zagreb.

Učenici koji dođu u školu bit će zbrinuti. Za učenike koji pohađaju produženi boravak bit će organizirana prehrana.

Ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 4. 11. 2019. 19:08

Terenska nastava Krašograd

28.listopada učenici petih razreda u pratnji svojih učitelja išli su na prvu terensku nastavu u Krašograd. Osim šetnje i uživanja u predivnom vremenu učenici su sudjelovali u natjecateljskim igrama povlačenja konopa, skakanju u vrećama, mužnji krave te miješenju tijesta.  Terensku nastavu upotpunila je još i vožnja brodićem po jezeru.

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Ivana Pavić  datum: 29. 10. 2019. 07:05

Obavijest o štrajku učitelja

Učitelji, administrativno i tehničko osoblje OŠ Ante Kovačića su u utorak, 29.10.2019. u štrajku.

Aktivnost "Jumicar" za 3. odjele otkazana je od strane izvođača.

Učenici koji dođu u školu bit će zbrinuti, s organiziranom prehranom za djecu iz produženog boravka.

 

Ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 25. 10. 2019. 14:36

Uspjesi učenika u školskoj godini 2018./2019. Vijest ima dokument u privitku

Učenici OŠ Ante Kovačića su i u školskoj godini 2018./2019. postigli iznimne rezultate na brojnim natjecanjima. Imali smo 2 državna prvaka, jednu viceprvakinju i još mnogo uspješnih sudionika državnih, županijskih i međunarodnih natjecanja.

U privitku ove vijesti je popis imena učenika i njihovih mentora.

Ponosimo se njima i očekujemo slične uspjehe i u 2019./2020.

Ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 25. 10. 2019. 11:30

eTwinning projekt Razglednice moga zavičaja

1.a je u eTwining  projektu Razglednice moga zavičaja uz 103 ekipe iz hrvatskih škola te škola izvan Hrvatske. 

Namjena projekta je potaknuti učenike da istražuju i upoznaju svoje mjesto i zavičaj. 

Učenici uče o zavičaju kroz istraživački rad, a zatim svoje radove predstavljaju drugim sudionicima projekta.

Prvašići su istražili znamenitosti svoga grada, nacrtali razglednice i poslali poštom na adrese drugih škola.
 Učenici 1.a su jako uzbuđeni i znatiželjni, rado surađuju te se vesele nastavku projekta!
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 25. 10. 2019. 09:09

eTwinning projekt Mjesečeve zgode

1.a i učiteljica Martina u sklopu eTwining projekta Mjesečeve zgode posjetili su Tehnički muzej, stalni postav astronautike s planetarijem.

Uz stručno vodstvo upoznali su se s modelima svemirskih letjelica, raketa i orbitalnih stanica. U kupoli planetarija uživali su u prikazu zvjezdanog neba. Vidjeli su gibanje zvijezda, zviježđa i planeta, odnosno prividno kretanje Mjeseca, Sunca i raznih kometa. Saznali su ponešto o Mliječnoj stazi, zvijezdi Sjevernjači, Veneri, Marsu, Mjesecu...
Projekt nastavljaju promatranjem Mjeseca, izgradnjom raketa od papira i lego kockica, raznim likovnim radovima, istraživanjima  i saznanjima o prvom putu na Mjesec.
 
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 25. 10. 2019. 09:00

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. Stručni suradnik/suradnica  edukacijsko rehabilitacijskog smjera, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme
 2. Učitelj/učiteljica geografije, 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno, nepuno radno vrijeme, ukupno 20 sati tjedno
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jadranka Salopek  datum: 23. 10. 2019. 15:28

Natječaj

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. Domar škole m/ž, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jadranka Salopek  datum: 23. 10. 2019. 15:22

Skraćena nastava 24.10.2019. Vijest ima dokument u privitku

 

Poštovani roditelji, draga djeco,

u četvrtak, 24.10.2019. nastava će biti skraćena zbog prvog savjetničkog posjeta Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Osnovnoj školi Ante Kovačića, Zagreb. Raspored zvona za niže i za više razrede i termini užina navedeni su u privitku ove objave.

Nastava i ručak za razrede koji su u produženom boravku odvija se po uobičajenoj satnici.

Molimo roditelje za razumijevanje.

Ravnateljica Jadranka Salopek

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 22. 10. 2019. 15:52

DAN KRAVATE - 18. listopada

Kravata nije samo ukras ili simbol koji budi povjerenje u one koji je nose; ona je sredstvo pomoću kojega možemo poslati poruku svijetu…

Njegujući tu tradiciju već desetljećima, Academia Cravatica ustanova je koja je inicirala obilježavanje Dana kravate 18. listopada, što je Hrvatski sabor 2009. jednoglasno prihvatio.

         Učenici i učitelji naše škole su kroz razne radionice obilježili Dan kravate 18.listopada. Posebno smo ponosni došli u petak u školu i pokazali svoje kravate oko vrata i na taj se način podsjetili vrijednosti dostojanstva, zrelosti, slobode, odgovornosti, kulture komuniciranja…

….važnosti životnih trenutaka.

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Ivana Derniković  datum: 21. 10. 2019. 20:26

Dan zahvalnosti za plodove zemlje

U petak, 11. listopada 2019. g. u našoj smo školi obilježili Dane zahvalnosti za plodove zemlje. Okupljenima se obratila ravnatelja Jadranka Salopek. Blagoslov izloženih proizvoda su predvodili svećenici iz župa Špansko i Stenjevec kojima gravitiraju učenici naše škole.
Nakon blagoslova svi su učenici imali priliku razgledati izložbu koju su zajedničkim snagama pripremali razredni odjeli sa svojim razrednicima. Na stolovima su se tako našli krušni proizvodi, žitarice, jesensko voće i povrće.
Učenici petih razreda su kroz temu bajke o Ivici i Marici  izložbu obogatili šarenim kolačima i slasticama kako bi nas uveli u međunarodni projekt "Let me tell you a story" u koji smo uključeni od ove školske godine.
Kao i prethodnih godina i ovom smo izložbom dostojno obilježili Dane zahvalnosti za plodove zemlje.

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Ines Radušić Ivana Varga  datum: 21. 10. 2019. 20:13

Obavijest o štrajku učitelja

Učitelji, administrativno i tehničko osoblje OŠ Ante Kovačića su u ponedjeljak, 21.10.2019. u štrajku.

Škola u prirodi na Sljemenu za 3.a, 3.c i 3.e odjel odvija se prema planu, takav oblik nastave ne smatra se prekidom štrajka.

Iako nema nastave sva djeca koja dođu u školu bit će zbrinuta.

Ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 18. 10. 2019. 08:24

Europe Code Week

Naša škola se ove godine uključila u obilježavanje Europskog tjedna programiranja koji se diljem Europe obilježava od 5. do 20. listopada. Europski tjedan programiranja društvena je inicijativa čiji je cilj na zabavan i angažirajući način svima približiti programiranje i digitalnu pismenost.

Tako smo i mi našim učenicima približili svijet programiranja, ukazali na važnost matematičkih i računalnih principa, te im pokazali kako kreativno razmišljati i sistematično zaključivati.

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Sanja Petek  datum: 17. 10. 2019. 08:56

Zaštita životinja

U knjižnici Špansko održana je edukativna radionica Dumovca o zaštiti životinja kojoj su prisustvovali 3.10.2019. 2.e i 9.10. 2.b u prisustvu svojih učiteljica Gordane Dimić i Marijane Rubilović.Ciljevi ove radionice su razvijati znanje i razumijevanje djeteta o brizi za životinje,podržavati i razvijati pravilan  emocionalni odnos prema životinjama,imajući u  vidu sigurnost-prije svega djeteta,a onda i životinja,učiti primjerena ponašanja prema životinjama...

  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Rubilović Mladen Ćurić  datum: 15. 10. 2019. 08:16

Matematička liga

MAT liga ekipno je matematičko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola. Nastala je sa željom popularizacije matematike, veće motivacije učenika i njihovih mentora u radu te poticanja zajedništva i timskog rada.

Učenici naše škole na MAT ligi sudjeluju već treću godinu osvajajući izvrsna mjesta.

I ove godine smo postigli izvrsne rezultate!

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 15. 10. 2019. 08:09

Obavijest o štrajku učitelja

Učitelji, administrativno i tehničko osoblje Osnovne škole Ante Kovačića, Zagreb su u srijedu, 16.10.2019. u štrajku.

 

Sva djeca koja dođu u školu bit će fizički zbrinuta, djeca koja su inače u boravku imat će organiziranu prehranu no neće se održavati nastava.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 14. 10. 2019. 17:15

SVJETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTINJA

4.listopada obilježava se Svjetski dan zaštite životinja. Prilikom  obilježavanja toga dana, već treću godinu u razred ulazi i mala maltezerica Bafi. Ove godine vrijeme  je provela u društvu učenika 1.a razreda. Gledali smo kratke filmove o ugroženim divljim životinjama i načinima njihove zaštite. Prezentacije koje su ukazivale na potrebnu odgovornost prema kućnim ljubimcima bile su vrlo dojmljive i učenicima jako zanimljive. Pričali smo o pravilnom zbrinjavanju otpada i na koji način utjecaj čovjeka djeluje na životinje.Tijekom dana posjetili su nas i učenici 5.c razreda, Došli su vidjeti i pozdraviti svoju staru prijateljicu Bafi. Kujica je bila vrlo strpljiva, djeca uzbuđena i motivirana a cilj obilježavanja ovog dana ispunjen.

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 11. 10. 2019. 13:45

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Ante Kovačića i članka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Ante Kovačića, ravnateljica  Osnovne škole Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb  raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 1. učitelja/ice razredne nastave u Programu produženog boravka za 40 sati tjednog radnog vremena na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
 2. učitelja/ice razredne nastave u Programu produženog boravka za 40 sati tjednog radnog vremena na određeno vrijeme, 2 izvršitelja
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jadranka Salopek  datum: 10. 10. 2019. 08:25

Obavijest o štrajku učitelja

Učitelji, administrativno i tehničko osoblje Osnovne škole Ante Kovačića, Zagreb su u četvrtak, 10.10.2019. u štrajku.

U petak, 11.10.2019. nastava će se odvijati normalno, uključujući i Dan kruha.

Sva djeca koja dođu u školu u četvrtak, 10.10.2019. bit će fizički zbrinuta, no neće se održavati nastava.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 9. 10. 2019. 12:33

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 1./2019.

Komisija za odabir agencije za provedbu javnog poziva 1./2019. za terensku nastavu učenika sedmih razreda odabrala je agenciju Obord iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 2. 10. 2019. 18:35

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 2./2019.

Komisija za odabir agencije za provedbu javnog poziva 2./2019. za organizaciju izvanučioničke nastave za učenike šestih razreda odabrala je agenciju Obord iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 2. 10. 2019. 18:31

Odabir agencije za provedbu javnog poziva 3./2019.

Komisija za odabir agencije za provedbu javnog poziva 3./2019. za terensku nastavu učenika petih razreda u Krašograd odabrala je agenciju Obord iz Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 2. 10. 2019. 17:34

Terry Fox Run

Ove godine su naši petaši podržali dvadesetu humanitarnu trku Terry Fox Run na jezeru Jarun. U pratnji razrednika i uz pomoć roditelja krenuli smo šetnjom od škole preko Savskog nasipa i stigli na Jarun. Napravili smo kratku pauzu za odmor na južnoj strani jezera i nastavili prema startu trke. Neki učenici su čak i istrčali cijelu rutu oko jezera, a svi smo ispunjeni i ponosni jer smo bili dijelom prekrasne hrvatsko - kanadske tradicije kojom se prikuplja novac za znanstvena istraživanja u borbi protiv raka. Bravo, petaši i hvala na pomoći i suradnji našim dragim roditeljima!

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jelena Cvrlje  datum: 30. 9. 2019. 20:06

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

OŠ Ante Kovačića

Zagreb, Kotarnica 17

KLASA:053-02/19-01-05

URBROJ:251-180-19-01

U Zagrebu,  25.9.2019.

Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08.,   86/09., NN  92/10., ispravak 105/10. I  90/11.,16/12, 86/12 , 126/12-pročišćeni tekst i 94/13 , 152/14, 07/17 i 68/18 ) Osnovna škola Ante Kovačića, Kotarnica 17, Zagreb raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. Učitelj/učiteljica  edukator rehabilitator, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jadranka Salopek  datum: 25. 9. 2019. 09:05

Javni poziv za organizaciju terenske nastave Vijest ima dokument u privitku

javni poziv za organizaciju terenske nastave u Krašograd za pete razrede nalazi se u prilozima.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 23. 9. 2019. 12:33

Javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave Vijest ima dokument u privitku

Javni poziv za organizaciju izvanučioničke nastave za šeste razrede nalazi se u prilozima.

  :: opširnije

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 20. 9. 2019. 15:58

Javni poziv za organizaciju terenske nastave Vijest ima dokument u privitku

Javni poziv za organizaciju terenske nastave za sedme razrede nalazi se u prilozima.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 12. 9. 2019. 11:24

Zajednički roditeljski sastanak za 5. razrede

U utorak 10.9.2019. u 18.30 sati održat će se zajednički roditeljski sastanak uz predstavljanje učitelja za sve 5. razrede.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 9. 9. 2019. 10:45

ERASMUS KA2 i u "Kovačiću"

S ponosom objavljujemo da naša škola od ove školske godine sudjeluje u KA229 ERASMUS+ projektu koji će trajati dvije godine. Projekt Let me tell you a story procijenjen je na ukupnu vrijednost od 168.640 eura od čega naša škola za provođenje istog dobiva 24.849 eura. U projektu sudjeluju Njemačka (koordinator projekta), Ujedinjeno Kraljevstvo, Turska, Slovenija, Portugal i Hrvatska. Osim raznih aktivnosti koje ćeprovoditi učenici i učitelji, projekt uključuje i mobilnosti učitelja i učenika u zemlje partnere u svrhu promicanja njihovih jezičnih, kulturnih i socijalnihkompetencija.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 6. 9. 2019. 22:25

Pokazni treninzi MNK Futsal Dinamo

Poštovani roditelji,

od utorka, 10.9.2019. u našoj školi će treneri MNK Futsal Dinamo održati pokazne treninge s djecom u trajanju od 15 minuta. Treninzi će se odvijati uz nadzor učitelj/a/ica i osobe iz stručnog tima u školskoj dvorani. Sudjelovati u samom treningu mogu sva djeca iz razreda koja izraze želju, ostali će biti navijači. Molim da u informativke napišite učiteljicama ako ne želite da Vaše dijete participira.

Sa štovanjem,

ravnateljica.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 5. 9. 2019. 16:12

Organizacija nastave prvog radnog dana

U ponedjeljak, 9.9.2019. nastava će se održati prema rasporedu:

drugi, četvrti, šesti i osmi razredi u 8.00, raspored učionica znat će razrednici,

treći, peti i sedmi razredi u 10.30, raspored učionica znat će razrednici.

Svečana priredba i podjela za prve razrede bit će u 13.00 sati u holu škole.

Veselimo se povratku u školske klupe,

vaša ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 2. 9. 2019. 09:44

Početak školske godine 2019./2020.

Draga djeco, poštovani roditelji,

stigao nam je i početak nove školske godine.

I ove, naša škola radit će u otežanim uvjetima. To nas nikada nije omelo u nastojanju da radimo najbolje što možemo.

Školu će nam prema dosadašnjim informacijama pohađati 981 dijete u 40 plus 2 odjela. Pet odjela razredne nastave dolazit će na nastavu će 11.30 do 14.45 radi čega će popodnevni turnus za treće i četvrte odjela svaki drugi tjedan započinjati u 14.50 i trajati do 18.15. Nemamo drugog rješenja u skladu s brojem učionica kojima raspolažemo.

Nastava započinje u ponedjeljak, 9.9.2019. Većina četvrtih, šesti i osmi razredi prvog tjedna imat će nastavu ujutro. Većina trećih, peti i sedmi imat će nastavu prvog tjedna popodne. Od 11.30 d0 14.45 na nastavi su odjeli: 1.f, 2.e, 3.a, 3.f i 4.e.

Prvi nastavni dan održat će se tri školska sata, tijekom kojih će razrednici nižih razrede podijeliti djeci udžbenike. Stoga djeca trebaju ponijeti u školu školske torbe. Sve ostale informacije dobit će od svojih razrednika. Učenici viših odjela udžbenike i uputstva o dodatnim materijalima dobit će na prvim satima nastavnih predmeta. Raspored sati svoj djeci pročitat će razrednici u ponedjeljak, 9.9.2019.

Vaša ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 2. 9. 2019. 09:19

RODITELJSKI SASTANAK

zbog maturalnog putovanja

učenika 8. razreda

održat će se u

utorak, 3. rujna 2019. u 18:30.

Razrednici

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jadranka Salopek  datum: 27. 8. 2019. 06:43

Popravni ispiti

Popravni ispiti održat će se prema rasporedu:

Četvrtak, 22.8.2019. u 8.30 pismeni ispit iz hrvatskog jezika

Četvrtak, 22.8.2019. u 10.00 popravni ispit iz povijesti

Petak, 23.8.2019. u 9.00 sati usmeni ispit iz hrvatskog jezika

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 19. 8. 2019. 06:42

Udžbenici Vijest ima dokument u privitku

U privitcima je popis udžbenika i ostalih obrazovnih materijala za učenike Osnovne škole Ante Kovačića, Zagreb,.

Udžbenike i osnovne dodatne materijale učenici će besplatno dobiti u ponedjeljak, 9.9.2019. godine.

Na prvom roditejskom sastanku učitelji će roditelje/staratelje obavijestiti o potrebama za dodatnim nastavnim materijalima kako bi se nastavni proces mogao neometano odvijati.

Svima želimo uspješan početak školske godine 2019./2020.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 7. 8. 2019. 20:05

OSKAR ZNANJA 2019.

U petak, 28. lipnja održana je svečana podjela Oskara znanja, najvećega državnog priznanja i nagrade kojima se za izniman uspjeh i postignute rezultate nagrađuju najuspješniji učenici i njihovi učitelji i mentori. Među nagrađenim učenicima, državnim prvacima i osvajateljima prvih triju mjesta na međunarodnim natjecanjima, bili su i učenici naše škole:

LOVRO ŠIMIĆ, 7. b – državni prvak iz geografije (mentorica Ivana Varga, prof.)
HELENA VAJIĆ, 7. a – državna prvakinja iz hrvatskoga jezika (mentorica Vesna Čondić, prof.).


Na svečanoj dodjeli predstavnici resornoga Ministarstva (Lidija Kralj, pomoćnica ministrice), Agencije za odgoj i obrazovanje (Tihana Šimunić) te Hrvatske zajednice županija u svojim su govorima zahvalili svim dobitnicima te istaknuli da ovakvi učenici cijelo društvo čine  ponosnim jer pokazuju i dokazuju da se golem trud, rad i upornost uz neosporan talent isplati.

Ponosni smo što naša škola nastavlja tradiciju prepoznavanja i stvaranja najkvalitetnijih učenika našega društva.
Helena i Lovro, čestitamo vam i želimo da svojim sposobnostima, radom i uspjesima i dalje pridonosite budućnosti svih nas!

  :: opširnije :: 


objavio: Vesna Čondić Mladen Ćurić  datum: 3. 7. 2019. 21:39

1. nagrada na Danima Side Košutić u Radoboju

Klara Tomić, učenica 8. c razreda, svojim uradkom Pjesma magarcu koji je nosio Isusa oduševila Natječajnu komisiju (profesori Ančica i Mirko Ivanjek, Biserka Šimunić i Narcisa Brezinščak) koja joj je dodijelila 1. nagradu, mentorica Ivanka Brađašević, prof.

Uz prvu, dodijeljene su i dvije 2. nagrade, a 3. nagradu dijelilo je 6 radova. Već 21 godinu ova svečanost riječi okuplja mlade spisatelje i njihove mentore, poštovatelje života i djela književnice Side Košutić čiji je ovo zavičaj. Ove je godine na natječaju sudjelovala 21 osnovna škola iz cijele Hrvatske, a pristiglo je 140 radova.

FOTOGALERIJA (Ivanka Brađašević)

  :: opširnije :: 


objavio: Ivanka Brađašević Mladen Ćurić  datum: 2. 7. 2019. 13:23

1. nagrada TZGZ za 2019.godinu

Ema Pintar, učenica 8. c razreda, i ove je školske godine ponovno osvojila 1. nagradu Turističke zajednice grada Zagreba na natječaju Volim Zagreb i 2.500,00 kn za unaprjeđenje rada Literarne družine (tema: Zagreb, srce Europe 2020.), mentorica Ivanka Brađašević, prof.

Raduje nas da je TZGZ, u izdvojenim motivima i snažnoj metaforici, prepoznala senzibilitet naših učenika, njegovanje i iskazivanje ljubavi prema našem gradu, kao i tolike godine ranije!

FOTOGALERIJA

  :: opširnije :: 


objavio: Ivanka Brađašević Mladen Ćurić  datum: 2. 7. 2019. 13:20

Izložba literarnih i likovnih uradaka OŠ Ante Kovačića u"maloj zbornici" naše škole 6 .- 14. lipnja 2019.

Literarni uradci nastali su kroz dugi niz godina, uglavnom u okviru LITERARNE DRUŽINE (ova izložba zapravo je svojevrsno njezino predstavljanje). Njima su popraćena gotovo sva događanja vezana za život škole (od svečanosti upisa prvašića u rujnu… do proslave  Dana škole i oproštaja osmaša u lipnju), kao i obilježavanje značajnih nadnevaka, državnih i vjerskih blagdana, obljetnice rođenja književnika.

FOTOGALERIJA (Ivanka Brađašević)

  :: opširnije :: 


objavio: Ivanka Brađašević Mladen Ćurić  datum: 2. 7. 2019. 13:10

Podjela svjedodžbi

Podjela svjedodžbi za učenike 1. do 4. razreda bit će u petak, 28.6.2019 u 9 sati.

Podjela svjedodžbi za učenike 5. do 8. razreda bit će u petak, 5.7.2019. u 9 sati.

Učenici koji ne podignu svjedodžbe u navedenim terminima moći će ih podići u tajništvu do 10.7.2019. i od 26.8.2019.

 

Želimo svima opuštene praznike.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 19. 6. 2019. 19:06

Nastava u petak, 14.6.2019.

U petak, 14.6.2019. nastava će biti skraćena po rasporedu zvona za Dan škole koji je vidljiv nešto niže na vebnoj stranici.

 

Svima želim što manje stresa ova posljednja dva dana nastave.

 

Ravnateljica

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 13. 6. 2019. 07:54

Dan škole

Dragi učenici i roditelji,

pozivamo vas da 6. lipnja 2019. zajedno proslavimo Dan škole.

Sportska natjecanja povodom Dana škole održat će se prema rasporedu:

nogomet:

15:30 h - učenici 5. razreda – učenici 6. razreda

16:15 h - učenici 7. razreda – učenici 8. razreda

odbojka:

16:00 h – učenice 7. razreda – učenice 8. razreda

stolni tenis:

15:00 h – 17:00 h  - otvoreno prvenstvo škole (prijave kod profesora Zdravka Zukola i profesora Branka Šoše)

Svečana će se priredba održati u 18:30 h.

S radošću vas očekujemo.

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Mato Matošević Marcela Kučeković  datum: 5. 6. 2019. 10:48

Raspored zvona za Dan škole

Na Dan škole 6. lipnja 2019. nasavni sat će trajati 30 min prema sljedećem rasporedu:

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jadranka Salopek  datum: 5. 6. 2019. 10:15

Suradnja s OŠ Nad lipom

Suradnja s OŠ Nad lipom se nastavlja i ove godine. Kroz naša zajednička druženja i "istraživačka putovanja" upoznali smo puno zanimljivih prijatelja. 21.svibnja 2019.ugostili smo učiteljicu Petru Kocijan Čizmić i njene drage učenike 8.razreda. Kao i uvijek, druženje je proteklo u veselom raspoloženju uz društvene i sportske igre, ples i pjesmu.         

Hvala roditeljima i učenicima 4.c razreda na donacijama društvenih i didaktičkih igara te slatkiša.                     

PRAVO ISTRAŽIVAČKO PUTOVANJE NE SASTOJI SE OD TRAŽENJA NOVIH KRAJOLIKA, NEGO U GLEDANJU DRUGIM OČIMA. (Marcel Proust)

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 4. 6. 2019. 20:20

Državno prvenstvo u odbojci

Nika Marušić, učenica 6.b razreda, s odbojkaškim klubom Olimpik ove je godine osvojila prvenstvo Grada Zagreba te  3. mjesto na Državnom prvenstvu u kategoriji djevojčica do 13 godina. Ovo je Nikina peta sezona u klubu te prva kao kapetanica ove momčadi. 

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Natalija Križanac Momčilović  datum: 4. 6. 2019. 20:12

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Daleki akordi

Dora Malović, učenica 6.b razreda, na međunarodnom natjecanju mladih glazbenika Daleki akordi održanom u Splitu ove godine osvojila je 2. mjesto u sviranju violine. Dora je svirala skladbe G.Perlmana, D. Pejačević i L. Portnoffa.

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Natalija Križanac Momčilović  datum: 4. 6. 2019. 20:07

Sportski uspjeh

Ivan Zeljko (3.c) je ove godine postigao zavidne rezultate u karateu. Na državnom prvenstvu održanom u Ivankovu postao je prvak države u svojoj kategoriji U10. Na prvenstvu Balkana koje je održano u Banja Luci od 31.05. do 02.06.2019. Ivan je osvojio 3. mjesto. Ujedno je i prvak Zagreba u svojoj kategoriji.

Osim ovih službenih ostvarenja sudjelovao je na mnogim turnirima s kojih se skoro uvijek vraćao s medaljom.

(Fotografije pod opširnije)

Ivane, čestitamo yes

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 4. 6. 2019. 11:15

Šahovski turnir Vijest ima dokument u privitku

U Osnovnoj školi Ante Kovačića održan je šahovski turnir pod nazivom „Prvenstvo ŠK Dama i kralj“, u kojem su sudjelovale škole grada Zagreba.
Turnir je organizirao klub Mali šahisti. Sponzori su osigurali medalje i druge nagrade i donirali kemijske olovke.

Sljedeći turnir istog kluba održat će se u našoj školi u subotu, 8. lipnja 2019.godine.

U prilogu su tablice s konačnim poretkom.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 28. 5. 2019. 11:08

Književni susret 1.b i spisateljice Jelene Pervan

7.5.2019. književni susret 1.b i učiteljice M.Rubilović u knjižnici Špansko sjever s spisateljicom Jelenom Pervan. Tema: Slikovnica "Doktor Crveni nos", koju je napisala navedena spisateljica.
Slikovnica prati jedan dan u bolnici, gdje doktor s crvenim nosom i velikim klaunovskim cipelama juri okolo i zabavlja djecu, što im olakšava boravak u bolnici i pridonosi bržem ozdravljenju.  Cilj priče je ublažiti strah od doktora, bolnica, a Doktor Crveni Nos je posebno zanimljiv jer neke klasične boljke liječi na sasvim drugačiji način.
  :: opširnije :: 


objavio: Marijana Rubilović Mladen Ćurić  datum: 27. 5. 2019. 13:14

Natječaj Vijest ima dokument u privitku

OŠ Ante Kovačića
Zagreb, Kotarnica 17
KLASA:053-02/19-01-04
URBROJ:251-180-19-01
U Zagrebu, dana  27.5.2019.
 
Na temelju čl.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08.,   86/09., NN  92/10., /10. ,  90/11.,16/12, 86/12 , 126/12-pročišćeni tekst i 94/13, 152/14 , 07/17  i 68/18) Osnovna škola Ante Kovačića, Zagreb raspisuje
 
NATJEČAJ 
za radno mjesto
 
1. Kuhar/kuharica, 1 izvršitelj/izvršiteljica ,  na neodređeno  puno radno vrijeme 
 
Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08.,   86/09., NN  92/10., /10. ,  90/11.,16/12, 86/12 , 126/12-pročišćeni tekst i 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18).
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Jadranka Salopek  datum: 27. 5. 2019. 09:16

RODITELJSKI SASTANAK ZA RODITELJE UČENIKA 1. RAZREDA ŠKOLSKE GODINE 2019./2020.

Dragi roditelji budućih prvašića (šk. g. 2019./2020.),

roditeljski sastanak će se održati u utorak, 11. lipnja 2019. u 18:00 sati u školskoj blagovaonici.

Potpisivanje ugovora za produženi boravak obavljat će se isti dan od 14:00 sati do 17:45 sati u prostorijama stručne službe škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Anita Tisaj  datum: 23. 5. 2019. 14:30

Natjecanje iz hrvatskoga jezika

PETERO MEĐU NAJBOLJIMA IZ CIJELE HRVATSKE

Nadarenost i rad, predanost i upornost još su jednom dokazali da su jamstvo uspjeha i postizanja zavidnih rezultata.
Među dvadeset pet najboljih učenika 7. razreda iz cijele Hrvatske petero učenika naše škole plasiralo se na državnu razinu Natjecanja iz hrvatskoga jezika i postiglo uspjeh vrijedan divljenja:

DRŽAVNA PRVAKINJA – Helena Vajić, 7. a, mentorica V. Čondić
4. mjesto – Katarina Lončarević, mentorica V. Čondić
5. mjesto – Lana Buškulić, 7. a, mentorica V. Čondić
5. mjesto – Ingo Pavić, 7. d, mentorica M. Kučeković
6. mjesto – Lovro Šimić, 7. d, mentorica M. Kučeković

Čestitamo svim našim učenicima na izvrsnome rezultatu i uspješnome predstavljanju naše škole!

  :: opširnije :: 


objavio: Vesna Čondić Mladen Ćurić  datum: 17. 5. 2019. 10:08

Prvo mjesto na državnom Natjecanju iz geografije

Od 8. - 10. svibnja 2019. u Trogiru je održano 26. državno Natjecanje iz geografije za osnovne i srednje škole. Učenik naše škole, Lovro Šimić iz 7.b razreda po drugi puta sudjeluje na državnom Natjecanju, a ove je godine ostvario sjajan rezultat i osvojio prvo mjesto u kategoriji sedmih razreda. Čestitamo Lovri i želimo mnogo uspjeha u nastavku školovanja!  

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Ivana Varga  datum: 13. 5. 2019. 17:57

Tjedan sporta i kreativnosti.

Nakon proljetnog odmora učenika održan je Tjedan sporta i kreativnosti.
Učenici su tako imali prilike sudjelovati u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.
U suradnji dvaju predmeta, glazbene kulture i informatike, učenici su rješavali razne zadatke po skupinama te osmišljavali glazbu kroz uporabu IKT-a.
 
Tijekom tjedna održana su razna sportska natjecanja iz odbojke, stolnog tenisa i nogometa, a u četvrtak, 2.5.2019., obilježen je školski sportski dan uz igre za učenike razredne nastave koje je pripremila naša pedagoginja Anita Tisaj.
 
Tjedan sporta i kreativnosti završio je svečanom Večeri poezije i glazbe koju su pripremili učitelji: Ivanka Brađašević, Marcela Kučeković, Dunja Srzentić, Sanja Hrelec i Mato Matošević. Posebni su gosti iznenađenja bili bivši učenik Maks Galov na saksofonu i profesori Željko Komesarović i Andrijana Valjak koji su nas počastili izvedbom pjesme Shallow. Da bi sve lijepo izgledalo, pobrinuo se profesor Goran Vilić, a rasvjetu nam je omogućio Jeronim Marić kojemu ovim putem zahvaljujemo.
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Mato Matošević  datum: 6. 5. 2019. 14:16

Sportske igre mladih

Sportske igre mladih, sportsko edukativni projekt za djecu i mlade u kontinuitetu se održava od 1996.g. U protekle 22 godine Sportske igre mladih okupile su preko 1350000 djece i mladih. Ove godine su naši učenici 2.i 4.razreda sudjelovali na Turneji radosti 16.4.2019. na Trgu bana Josipa Jelačića u igri GRANIČAR. Bilo je prekrasno, veselo i zabavno. Osvojili smo 4.mjesto. Druge godine očekujemo nove sportske pobjede. 

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 17. 4. 2019. 17:41

Tjedan sporta i kreativnosti

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Mato Matošević  datum: 9. 4. 2019. 11:04

"Naše kolo veliko"

U petak 5.4.2019. folklorna grupa naše škole uspješno se predstavila na 12. Festivalčiću dječjeg folklornog stvaralaštva “Naše kolo veliko” u Zagrebu.
Festivalčić traje dva dana i na njemu sudjeluju dječji vrtići i niži razredi osnovnih škola koji imaju folklorne grupe, te mlađe folklorne skupine kulturno umjetničkih društva iz cijele Hrvatske. S ponosom smo predstavljali naš grad kao jedina škola iz Zagreba koja se predstavila na Festivalčiću.

Kao i obično zahvaljujemo se našim roditeljima na podršci.

FOTOGALERIJA

 
 
 
 
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Ivana Varga  datum: 9. 4. 2019. 08:45

Javni poziv za organizaciju izleta Vijest ima dokument u privitku

JAVNI POZIV 

poziv br. 10.

za organizaciju izleta za učenike prvih razreda

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 3. 4. 2019. 18:10

Državno natjecanje iz Informatike

Od 19. - 22. ožujka 2019. u Primoštenu je održano 28. državno Natjecanje iz informatike.

Učenici naše škole i ove su godine ostvarili zavidne rezultate:

Iva Tadić 8.A2. mjesto u kategoriji Razvoj softvera. Iva je predstavila svoj softverski rad DROGOn. Izvrsnom idejom i obranom rada zaslužila je mnogobrojne pohvale i čestitke i izborila sjajno 2. mjesto u vrlo zahtjevnoj kategoriji.

Filip Jerleković 5.b osvojio je izvrsno 4. mjesto u kategoriji Algoritmi u programskom jeziku Python.

Čestitamo našim učenicima i želimo mnogo uspjeha u nastavku školovanja!

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić  datum: 3. 4. 2019. 10:25

Javni poziv za organizaciju izleta Vijest ima dokument u privitku

JAVNI POZIV

poziv br. 9.

 

za organizaciju izleta za učenike trećih razreda

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 2. 4. 2019. 17:43

Javni poziv za organizaciju jednodnevnog izleta Vijest ima dokument u privitku

JAVNI POZIV

poziv br. 8.

 

za organizaciju jednodnevnog izleta za učenike osmih razreda

 

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 31. 3. 2019. 15:18

Javni poziv za organizaciju jednodnevnog izleta Vijest ima dokument u privitku

JAVNI POZIV

poziv br. 7.

 

za organizaciju jednodnevnog izleta za učenike sedmih razreda

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 31. 3. 2019. 15:14

Javni poziv za organizaciju jednodnevnog izleta Vijest ima dokument u privitku

JAVNI POZIV

poziv br. 6.

 

za organizaciju jednodnevnog izleta za učenike šestih razreda

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 31. 3. 2019. 14:53

Javni poziv za organizaciju jednodnevnog izleta Vijest ima dokument u privitku

JAVNI POZIV

poziv br. 5.

 

za organizaciju jednodnevnog izleta za učenike petih razreda

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 31. 3. 2019. 14:41

Sastanak Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbora najpovoljnije ponude

U srijedu, 27.3.2019. god. u 18:00  sastat će se članovi  Povjerenstva za provedbu javnoga poziva i izbora najpovoljnije ponude za organiziranje izvanučioničke nastave četvrtih razreda kako bi odabrali najpovoljniju od pristiglih ponuda.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 22. 3. 2019. 16:20

Akcija u Kovačiću Vijest ima dokument u privitku

Još jednom, šesti put za redom, "Volonteri Kovačića" organiziraju akciju "Veliko proljetno čišćenje" čiji će prihod biti namijenjen poboljšanju kvalitete boravka djece u našoj školi.

Akcija će se održati u subotu, 23.3.2019. od 9 do 21 sat.

Više o mogućnosti uključivanja pročitajte u nastavku. Malo je izmijenjena svrha sakupljanja sredstava, koncentriramo se samo na potrebe boravka djece u "Kovačiću".

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 18. 3. 2019. 18:58

MAT liga Vijest ima dokument u privitku

MAT liga ekipno je matematičko natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola. Nastala je sa željom popularizacije matematike, veće motivacije učenika i njihovih mentora u radu te poticanja zajedništva i timskog rada.

I naši učenici već drugu godinu sudjeluju na MAT ligi i redovito su među uspješnijim ekipama.
MAT liga 3.kola donijela nam je 3., 6. i 23.mjesto!
BRAVO za izvrsne matematičare 4.c razreda!!!
Jana Glavač i Ivan Perić
Luka Herceg i Petar Hrkać
Josip Malić i Lana Mlinarević
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Martina Mikulaš  datum: 13. 3. 2019. 13:33

Mrljek i Prljek

1. b razred i učiteljica Marijana Rubilović su se u knjižnici Špansko sjever družili sa spisateljicom Jelenom Pervan. U nastavku pogledajte djelić atmosfere.

  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Anita Tisaj  datum: 11. 3. 2019. 20:00

SVI SMO MI ŠARENKO!

1. b razred i učiteljica Marijana Rubilović sudjelovali su na radionici SVI SMO MI ŠARENKO! u knjižnici Špansko sjever.
Cilj radionice je kod učenika osvijestiti postojanje sličnosti i razlika između ljudi (posebno  njih samih u razredu) te razvijati stav kako smo svi jednako vrijedni bez obzira na različitosti. 
Učenici su se zabavili, nešto i naučili, a u prilogu je i nekoliko fotografija kako je radionica izgledala.
  :: opširnije :: 


objavio: Mladen Ćurić Anita Tisaj  datum: 11. 3. 2019. 19:55

Obavijest o odabiru kandidata

Po natječaju za radno mjesto stručnog suradnika - logopeda, pola radnog vremena na određeno veijeme do povratka s porodiljnog dopusta primljen je kandidat Karlo Škrinjarić.

  :: opširnije :: 


objavio: Jadranka Salopek  datum: 30. 1. 2020. 11:06
» Arhiva naših vijesti    
 


Google classroom

OŠ Ante Kovačića koristi Google učionicu

Aktivacija

https://classroom.google.com/

UPUTE ZA KORIŠTENJE

 

Tableti i Classroom

Priloženi dokumenti:
Provedbeni plan.doc


info - nastava

8. tjedan  (26.10.2020. do 30.10.2020.)

TURNUS B

3.5.7. POPODNE

4.6.8. UJUTRO

1.F, 2.F, 3.E, 4.A, 4.F

11.20 - 14.20

RAZREDNA NASTAVA POPODNE

14.45 - 17.45

MODEL B

DRUGA SKUPINA

PREDMETNE NASTAVE ONLINE

 

 

 


HONI

2. kolo 14.11.2020.


Kovačić MINIS


Volonteri u medijima

Emisiju Radio Sljemena u kojoj su gostovali naši volonteri možete poslušati na sljedećoj poveznici.


 

OŠ ANTE KOVAČIĆA

KOTARNICA 17

10090 ZAGREB

skola@os-akovacica-zg.skole.hr  


Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 1. 2018.

Ukupno: 390970
Ovaj tjedan: 1204
Danas: 513

Korisni linkovi
e-Dnevnik

Razno

Škola

preskoči na navigaciju